Provincie Limburg

Limburg, n tikkeltje warmer (290)

Beide provincies Limburg organiseren samenwerking rond duurzame landbouw

Onder de titel Limburg, n tikkeltje warmer organiseren de provinciebesturen van Vlaams en Nederlands Limburg gezamenlijk een conferentie over duurzame plattelandsvernieuwing. Die vindt plaats op dinsdag 28 januari 2003 in het MECC te Maastricht. Het streven om grensoverschrijdend, intensief te gaan samenwerken in vernieuwing van de landelijke omgeving is uniek in Europa.

De conferentie zet innovatieve agrarische ondernemers in beide provincies in de schijnwerpers, maar gaat nog een flinke stap verder. De tijd lijkt rijp voor een bundeling van krachten, omdat de geringe schaalgrootte van veel initiatieven een belemmerende factor is in de marketing, distributie en afzet. Duidelijk is bovendien, dat plattelandsvernieuwing niet alleen de agrarische sector aangaat. Moderne en duurzame voedselproductie heeft te maken met maatschappelijke opvattingen over kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu, dierenwelzijn en de inrichting van de ruimtelijke omgeving, kortom met de leefbaarheid van het platteland. Daarin zijn economische en sociaal-culturele aspecten nauw met elkaar vervlochten. Het Europese landbouwbeleid en de subsidieverlening gaan zich daar ook meer en meer op richten. In de Europese context kunnen de beide Limburgen, gezien de verwarring die dat zou veroorzaken, zich niet afzonderlijk presenteren.
Al deze ontwikkelingen dagen overheden en marktpartijen er toe uit samen te werken in het positioneren en profileren van Limburg als één gebied, dat aantrekkelijk en vitaal is. Vandaar dat niet alleen ondernemers zijn uitgenodigd uit de hele keten van voedselproductie, maar ook tal van vertegenwoordigende organisaties. Minister Cees Veerman (LNV) opent de conferentie, die onder voorzitterschap staat van Ria Oomen-Ruijten, lid van het Europees parlement. EU-landbouwcommissaris Franz Fischler is gevraagd de slotrede te houden. Verder zal onder meer Marc Vandeput, gedeputeerde van Vlaams Limburg, een lezing verzorgen.

Witboek
Voor deze conferentie produceert communicatiebureau MPD uit Thorn een witboek van vijftig inspirerende agrarische vernieuwingen uit beide provincies. Daaraan werkt een aantal organisaties zoals de LLTB, de Boerenbond, de Vlaamse Federatie voor Streekproducten, de VVV, de Stichting Streekeigen Producten Nederland en het Landbouw Economisch Instituut mee. Zij leveren visiepresentaties, waarin zij elk vanuit hun eigen deskundigheid kijken naar het toekomstperspectief van het platteland. De gedeputeerden Ger Driessen (Nederlands Limburg) en Marc Vandeput (Vlaams Limburg) zullen het eerste exemplaar aanbieden aan minister Veerman.
22-10-2002 16:40

Deel: ' Provincies Limburg organiseren samenwerking duurzame landbouw '
Lees ook