Provincie Zuid-Holland

Persbericht

27-06-2002
V e r b e t e r d e
e x p e d i t i e

Provincies starten samenwerking op ICT-gebied met nieuw ICTU-programma

Dit is een persbericht mede namens de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland en Flevoland

Op vrijdag 28 juni gaat de provinciale samenwerking op ICT-gebied officieel van start. Op die datum tekent Commissaris van de Koningin Jan Franssen (Zuid-Holland) namens de provincies de overeenkomst met de stichting ICTU voor het Programma Elektronische Provincies. Namens ICTU tekent Jan Lintsen, secretaris van het bestuur van ICTU.

Op ICT-gebied zijn de provincies tot nu toe ieder naar eigen behoefte en in eigen tempo actief geweest. Inmiddels hebben alle provincies een website waar burgers en bedrijven informatie kunnen halen. De provincie Fryslân won met haar site dit jaar de Webwijzer Award. Dergelijke goede resultaten dragen bij aan de wens van provincies de opgedane kennis en ervaring op ICT-gebied meer gestructureerd met elkaar te delen en daarmee een extra impuls aan hun elektronische dienstverlening te geven.

Betrekken burgers, bedrijven en overheden bij het werk van de provincies
Tegelijkertijd willen de provincies door de samenwerking met ICTU hun eigen ontwikkelingen op ICT-gebied afstemmen op de ontwikkelingen bij rijk en gemeenten. Samenwerking tussen de verschillende overheidslagen op het gebied van processen, architecturen en concrete toepassingen is noodzakelijk om de democratische processen en de overheidsdienstverlening te laten aansluiten bij de wensen van burgers en bedrijfsleven. De kennis en ervaring van de ICTU-programmas moet hieraan bijdragen.

Het Programma Elektronische Provincies (PEP) gaat allereerst inventariseren welke digitale producten en diensten provincies op dit moment al leveren en hoe die gerealiseerd zijn. Andere provincies kunnen met deze kennis en ervaring vervolgens zelf aan de slag.

Voor burgers en bedrijven en andere overheden betekent dit dat zij straks langs elektronische weg actief kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling door provincies, maar ook dat zij door internet te gebruiken hun vergunningen en subsidies kunnen aanvragen.

Door samen te werken realiseren de provincies schaalgrootte waar kostenvoordelen aan verbonden zijn. Hoewel belangrijk is dit niet het doel. Voorop staat de dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere overheden, toegesneden op de behoeften van deze verschillende doelgroepen

Nieuw elan
De overeenkomst met ICTU is door samenwerking tussen provincies tot stand gekomen. De provincie Zuid-Holland is door de andere deelnemers gemachtigd de overeenkomst namens hen aan te gaan. Deze bijzondere samenwerkingsconstructie illustreert een nieuw elan in provincieland.

Voor ICTU, de overheidsorganisatie voor ICT en overheid, betekent dit opnieuw een uitbreiding van haar werkterrein, de elektronische overheid. ICTU richt zich daarbij op de verbetering van de werkprocessen bij overheden, van de dienstverlening aan de maatschappij en de interactie met burgers. Met inbegrip van het Programma Elektronische Provincies heeft ICTU nu 15 programma's ieder gespecialiseerd in een segment van de driehoek overheid, burgers en ICT.

Deel: ' Provincies starten samenwerking op ICT-gebied met nieuw ICTU-programma '
Lees ook