Provincie Overijssel

Arnhem/Maastricht/’s-Hertogenbosch/Middelburg/Zwolle, 11 mei 1999

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIES GELDERLAND, LIMBURG, NOORD-BRABANT, OVERIJSSEL EN ZEELAND

PROVINCIES VRAGEN KABINET OM VOORTZETTING EUROPESE STEUN

De provinciale besturen van Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland hebben een dringend beroep gedaan op Minister President Kok om alles in het werk te stellen opdat er voldoende Europese middelen beschikbaar blijven voor de verdere uitvoering van het in gang gezette economische herstructureringsproces in deze regio’s. De colleges van Gedeputeerde Staten zijn ongerust over het mogelijke verlies van een flink deel van de Europese steun voor deze gebieden.

In de afgelopen zes jaar hebben deze vijf provincies via het zogenaamde Doelstelling 2- en Doelstelling 5b-beleid in totaal een bedrag van bijna f 1,2 miljard aan Europese steun ontvangen. Dit heeft de provincies in staat gesteld om probleemgebieden in en rond de steden alsmede op het platteland nieuwe impulsen te geven. Mede daardoor is bijgedragen aan de economische groei van ons land. Dat het gevoerde economisch beleid bijzonder succesvol is geweest, blijkt uit het feit dat de groei in delen van deze provincies groter is geweest dan landelijk.

De vijf provincies vrezen voor een aanmerkelijke vermindering van Europese middelen voor het toekomstig regionaal economisch beleid. Dit ondanks de nog resterende problemen en de nieuwe, waarbij met name gewezen wordt op de problemen in en rond de steden en op de majeure consequenties van een reconstructie van het platteland in de betreffende provincies. Indien in deze provincies geen afzonderlijke gebieden aangewezen worden voor de nieuwe Subsidieprogramma’s, rest slechts een overgangsregeling, waarvoor voor geheel Nederland slechts f 265 mln beschikbaar is. Dit zou een terugval betekenen tot minder dan een kwart van het huidige niveau. Dat vinden de vijf provincies niet aanvaardbaar. Ook omdat in andere delen van het land die voor steun in aanmerking komen, zoals Flevoland en Noord-Nederland, de budgetten gelijk blijven of mogelijk zelfs worden verdubbeld.

De vijf provincies verwachten van de Minister President dat hij zich er voor inzet:

- dat de aanwijzing van delen van de reconstructiegebieden voor de nieuwe Doelstelling 2, onderdeel platteland, plaatsvindt zoals in het overleg over de reconstructie is voorgenomen;

- dat een evenredig deel van de middelen voor stedelijke ontwikkeling ingezet wordt in die gebieden binnen de vijf provincies die daar gelet op de aard van de problematiek recht op hebben;
- dat voor de overgangsgebieden meer middelen beschikbaar komen;
- dat een brede regionale middelencoördinatie bij de inzet van middelen voor scholing van werklozen tot stand kan komen.

Nadere informatie: Team communicatie provincie Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12

Deel: ' Provincies vragen kabinet om voortzetting Europese steun '
Lees ook