Provincie Friesland

Agenda


10 juni 9.30 uur Provinsjehûs Provinsjale Kommisje Kritebelied

Hoofdpunten:


- Rapportage Ruimtelijke Ordening 1998
In deze rapportage doet het College van Gedeputeerde Staten verslag van het in 1998 gevoerde ruimtelijke beleid. Dat verslag wordt om advies voorgelegd aan de commissie.


- Plan van Aanpak Windstreek 2000
In dit plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze het College van GS vorm wil geven aan het nieuwe provinciale windenergiebeleid. Dat plan wordt om advies voorgelegd aan de commissie


- Kust op Koers/Hoofdlijen nieuw beleid kustbebouwing Kust op koers is een gemeenschappelijke voorstudie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze departementen willen een samenhangende koers uitzetten, naar de toekomst toe, voor de kust van Nederland. Het onderwerp kustbebouwing dat in Kust op koers aan de orde komt, is door een werkgroep al verder uitgewerkt. Daaruit is de notitie Hoofdlijnen nieuw beleid kustbebouwing ontstaan. Aan de commissie wordt de gelegenheid geboden om een reactie te geven op deze rijksplannen omdat de door het Rijk aangekondigde regionale vergadering niet doorgaat.

Secretaris: ir. Sk. A. Brouwers
tel. 058 - 292 52 22/292 55 51

Belangstellen zijn welkom op de publieke tribune

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Provinsjale Kommisje Kritebelied Friesland '
Lees ook