Trimbos-instituut

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Persbericht Trimbos-instituut:

Psychisch lijden ouderen nauwelijks onderkend

Utrecht, 27 april 1999. De Internationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid op zondag 10 oktober a.s. zal dit jaar gewijd zijn aan het thema 'psychische problemen van ouderen’. De gelijknamige stichting wil in dit VN Jaar van de Ouderen door middel van een voorlichtings-campagne bereiken dat het Nederlands publiek bestaande vooroordelen inruilt voor een meer reëel beeld van de geestelijke gezondheid van 65-plussers. Ouderen zelf zal gedegen informatie worden aangeboden over de meest voorkomende stoornissen, aan de hand waarvan ze desgewenst de eigen geestelijke gezondheid kunnen beoordelen.

Volgens een vorige maand verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau lijden naar schatting 200.000 mensen uit de groep 55-85-jarigen aan een ernstige psychische stoornis. Het meest komen voor: angststoornis, depressie en dementie. Daarnaast lijden er nog enkele honderdduizenden ouderen aan een lichtere stoornis die niet alleen de kwaliteit van het leven aantast, maar ook kan leiden tot chronische ziektebeelden. Daartoe behoren problemen met verliesverwerking, alcoholmisbruik en ongewenst medicijnengebruik. Zo gebruikt bijna 30% van de mensen boven de 74 jaar meer dan vier geneesmiddelen.

Een zeer groot deel van de ouderen met psychische stoornissen is niet bekend bij de hulpverlening. Dit komt doordat stoornissen door de ouderen vaak worden ontkend of door hen als een somatisch probleem naar voren worden gebracht. Schaamte of een gebrek aan kennis van de omgeving, gepaard gaande met onbegrip, dragen eraan bij dat zij te lang wachten om met hun psychische problemen naar de huisarts te gaan.

Anderzijds blijken hulpverleners de aanwezige psychische stoornissen niet te herkennen of niets in de behandeling te zien, omdat ze niet weten wat ze eraan kunnen doen.

Ook onder het Nederlands publiek bestaan veel misverstanden over de psychische gezondheid van ouderen. Ouderen zouden veel meer dan andere leeftijdsgroepen te kampen hebben met psychische problemen, en minder vitaliteit of veerkracht hebben om met psychische problemen om te gaan. Dat blijkt vaak niet zo te zijn. De voorlichting in het kader van de Dag is erop gericht deze misverstanden te bestrijden.

Een schets van de activiteiten rond 10 oktober dit jaar.
* Een gratis publieksfolder zal op grote schaal worden verspreid door ggz-instellingen, ouderen-organisaties, ziekenhuizen, gezondheidscentra, apotheken, gemeenten, maatschappelijk werk, GGD-en en kerken.
* Zoals in voorgaande jaren zullen vele van deze instellingen locale en regionale activiteiten organiseren.
* De folder kan telefonisch besteld worden bij de Korrelatie Hulp- en Informatielijn. Daar kan men ook terecht voor advies.
* Op de 50+ Beurs, van 30 september t/m 3 oktober in de Jaarbeurs, biedt het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) de bezoekers een presentatie over het thema met o.m. een ‘inloopspreekuur’.
* Op 8 oktober a.s. organiseren GGZ Nederland, de branche-organisatie van de ggz, en het Trimbos-instituut een symposium voor hulpverleners.
* In de dagbladen zal op 9 oktober a.s. een advertentie verschijnen waarin mogelijke vooroordelen ontkracht worden.
* Speciaal voor de ouderen zelf zal gedegen informatie over de meest voorkomende stoornissen beschikbaar komen. Dit zal deels gebeuren met medewerking van ouderenbladen en deels via een website, waarop zij zelf hun geestelijke gezondheid kunnen beoordelen met behulp van zelftests. De benodigde informatie wordt belangeloos beschikbaar gesteld door onder meer de Consumentenbond en de betrokken patiënten-organisaties.

Bovendien zal het publiek rond zondag 10 oktober via radio, televisie, kranten en weekbladen informatie kunnen horen, zien en lezen.

De World Federation of Mental Health heeft 10 oktober uitgeroepen tot een dag om wereldwijd de geestelijke volksgezondheid te bevorderen door het geven van publieksvoorlichting. Vorig jaar werd de dag in 56 landen gehouden. De Dag wordt in Nederland voor de derde maal georganiseerd door een stichting waarin vertegenwoordigd zijn: GGZ Nederland, cliënten- en familie-organisaties, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en het NFGV. Vorig jaar besteedden 33 radio- en televisieprogramma’s aandacht aan het thema ‘angsten en fobieën’ en vonden meer dan 80.000 folders hun weg naar het publiek. Ca. 965 instellingen ondernamen eigen activiteiten.

Voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Marcel Vergeer, campagne-coördinator, tel. 030-2971138.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

Deel: ' Psychisch lijden ouderen nauwelijks onderkend '
Lees ook