Productschap Tuinbouw

PT steunt onderzoeken assimilatiebelichting bij groente

De Sectorcommissie groenten en fruit van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft op 20 juni jongstleden vervolgproeven met assimilatiebelichting bij paprika, komkommer en aubergine goedgekeurd. Dit gebeurde op verzoek van de landelijke gewascommissies van LTO-Groeiservice. In totaal trok de commissie voor de drie onderzoeken 370.000 uit.

In de afgelopen winter is al een beperkte proef met assimilatiebelichting uitgevoerd bij aubergines. Hierbij werd niet helemaal duidelijk in hoeverre de productie toeneemt bij het belichten van de plant. In het nieuwe onderzoek moet dit klip en klaar naar voren komen.
Bij paprikas is in het afgelopen seizoen gewerkt met vaste belichtingstijden. Nu wordt de inzet van assimilatiebelichting bepaald aan de hand van de groei van de plant en de vruchten. Dit moet een verdere toename van de productie opleveren.
Vorig jaar is een studie verricht naar de haalbaarheid van mobiele belichting in de hogedraadteelt bij komkommers. Hieruit bleek dat belichting in dat teeltsysteem niet rendabel was. In het nieuwe project zal belichting in de komkommerteelt met vaste draadhoogte onderzocht worden. De uitvoering van de drie belichtingsonderzoeken is in handen van PPO Glastuinbouw.

Oogstvoorspelling paprika
Met het registreren van klimaat en gewas een
oogstvoorspellingsprogramma voor paprikas ontwikkelen. Dat is de bedoeling van een project waaraan het PT eveneens zijn goedkeuring gaf. In samenwerking met (Hoogendoorn/PPO) LetsGrow.com moet het onderzoek een bruikbaar systeem voor een oogstprognose opleveren. Het productschap trok 101.000 uit voor het driejarig project. Ook LetsGrow.com levert een financiële bijdrage.

Champignons; bruinverkleuring
Vroegtijdige verkleuring van champignons is een kwaliteitsprobleem dat soms de kop opsteekt. Dat heeft weer gevolgen voor de houdbaarheid van deze paddestoelen. In eerste instantie wil de sector kijken of door interviews met handelaren, telers en anderen de mogelijke oorzaken van verkleuring boven water komen. Daarna wordt waarschijnlijk onderzoek gestart.

Een ander onderzoek moet uitsluitsel geven of er een verband bestaat tussen het optreden van bruinverkleuring van champignons en de kwaliteit van compost (samenstelling grondstoffen) of dekaarde. Voor beide onderzoeken legde de sectorcommissie in totaal bijna 40.000 op tafel.

Fruit; schilvlekjes
Dit jaar zijn er behoorlijke problemen met schilvlekjes op bewaarde Elstar-appelen. Een teler uit Biddinghuizen heeft een methode aangedragen om deze vlekjes te voorkomen. Het gaat hierbij om bespuitingen met een schimmelbestrijder (Polyram DF) tijdens het groeiseizoen. Deze methode zal in 2002/03 getest worden. De sectorcommissie trok hiervoor in totaal bijna 38.000 uit. PPO Fruit, ATO en DLV zijn de uitvoerders.

Deel: ' PT steunt onderzoeken assimilatiebelichting bij groente '
Lees ook