Productschap Tuinbouw

PT stuurt wensenlijst tuinbouw naar informateur Donner

Het Productschap Tuinbouw (PT) vraagt kabinetsinformateur Donner rekening te houden met de belangen van de Nederlandse tuinbouwsector bij het opstellen van een regeerakkoord. Het PT heeft per brief aandacht gevraagd voor een vijftiental punten op het gebied van verkeer en vervoer, energie, EU, lastenverlichting en ruimtelijke ordening.

Als het gaat om verkeer en vervoer verwacht het productschap van de komende regering een forse investering in de bestaande infrastructuur om zo het fileprobleem op te lossen. De tuinbouw wil ook meer overheidsinitiatieven voor nieuwe transportvormen en logistieke centra om de druk op de bestaande routes naar het buitenland te ontlasten.

Energie
De positie van de toezichthouder DTe bij de liberalisering van de energiemarkt moet versterkt worden, zo schrijft het PT aan de informateur. Dit is nodig om de positie van de afnemers in evenwicht te brengen met de monopoliepositie van energiebedrijven. Ook de privatisering van de energiebedrijven moet pas plaats vinden als de liberalisering van de energiemarkt op een evenwichtige wijze is afgerond, zo stelt het productschap. Hierbij is het van groot maatschappelijk belang dat de beschikbaarheid én de betaalbaarheid van het zogenoemde Groninger aardgasveld gegarandeerd blijft voor de afnemers, waaronder de tuinbouw. Het PT dringt er in de brief verder op aan om bij het vaststellen van de transporttarieven voor elektriciteit en gas de energiebesparende
warmtekrachtkoppelinginstallaties in de tuinbouw en de zogenoemde rest- en afvalwarmte rendabel te houden.

Europese Unie
Het PT is voorstander van een zo spoedig mogelijke harmonisatie van binnen de EU toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en van de normen voor residuen op tuinbouwproducten. Ook pleit het productschap voor een snelle toetreding van een aantal Midden- en Oost-Europese landen tot de Unie, zonder overgangsmaatregelen en uitzonderingsbepalingen. Handelsbelemmeringen met landen buiten de Europese Unie moeten opgeheven worden. Hierbij geldt dat deze wederzijds moeten zijn.

Lastenverlichting
Het overheidstoezicht op de uitvoering van EU-regelgeving moet efficiënt en effectief gebeuren. Als het om de kosten van deze regelgeving gaat kan het niet zo zijn dat de Nederlandse overheid de rekening bij het bedrijfsleven legt als dit in andere lidstaten niet gebeurt. Die doorberekening benadeelt de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven ernstig. Ook pleit het PT voor het inrichten van de zogenoemde één-loketgedachte van de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven om de huidige forse administratieve lastendruk aan te pakken.

Ruimtelijke ordening
Op het gebied van ruimtelijke ordening schrijft het productschap aan de informateur dat de tien locaties voor de glastuinbouw zoals genoemd in de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening onverkort gerealiseerd moeten worden, zoals afgesproken met de ministeries van LNV en VROM. Ook wil het PT dat bij vestiging van glastuinbouw dezelfde eisen op het gebied van landschap en milieu gelden als bij andere economische sectoren. Het op slot zetten van de glastuinbouw in ons land is onacceptabel, onrechtvaardig en frustreert bovendien het proces van concentratie van glas en de realisatie van duurzaamheid. Verder wil het schap dat de huidige teelt- en handelscentra van de tuinbouw in stand blijven. Hierbij gaat het om Greenport (haven Rotterdam/glastuinbouwcentra Westland en Oostland met handelsbedrijven in regio Rotterdam) en Flowerport (luchthaven Schiphol/glastuinbouwcentrum Aalsmeer met centrumfuncties bollenstreek en Boskoop).

Maatschappelijk ondernemen
Tot slot vraagt het PT in de brief aan Donner om meer ruimte in het regeerakkoord voor het maatschappelijk middenveld en voor zelfregulerende organisaties, zoals productschappen. Deze organisaties dragen ertoe bij dat een niet al te grote centrale overheid zich beter kan concentreren op haar hoofdtaken. Zij leveren bovendien een belangrijke bijdrage in de slag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals die momenteel in onze sector plaatsvindt.

Deel: ' PT stuurt wensenlijst tuinbouw naar informateur Donner '
Lees ook