Ministerie van VWS

Legionella-preventie in leidingwater

Hoewel de legionella-bacterie al lang bestaat, is iedereen sinds de legionella-epidemie in Bovenkarspel zeer alert op de aanwezigheid van de bacterie. Recent onderzoek naar de aanwezigheid van legionella in warmwaterinstallaties heeft uitgewezen dat een deel van de installaties besmet is met deze bacterie. De oorzaak is in een aantal gevallen de instelling van een te lage boilertemperatuur, in andere gevallen betreft het een samenstel van factoren zoals vervuiling van het warmwatertoestel en de lei-dingen, te veel afkoeling in het net, een verkeerd geplaatste thermostaat, etc.
De maatregelen die genomen moeten worden om deze collectieve warmwaterinstallaties te vrijwaren van meetbare aantallen legionella verschillen per installatie, afhankelijk van de opzet en complexiteit van de warmwatervoorziening. Een basisvoorwaarde is het instellen van een minimum temperatuur aan het tappunt van 60°C, zoals wordt geadviseerd door de Gezondheidsraad .

De primaire verantwoordelijkheid voor het beheersen van het besmettingsrisico ligt bij de eigenaar van de waterinstallatie. De overheid is daarbij behulpzaam door het publiek te informeren en wettelijke regelingen te ontwikkelen. De reeds voorgenomen herziening van de Waterleidingwet op basis van Europese richtlijnen waarbij eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de warmtapwatervoorziening zal daarom versneld worden ingevoerd. Om de periode tot het van kracht worden van een wettelijke regeling te overbruggen wordt in het interim beheersprotocol een handreiking gegeven voor bedrijven en instellingen om een warmwaterinstallatie zodanig in te richten en te beheren dat de groei van legionella bacteriën zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het interim protocol voor de opzet van een beheersplan heeft betrekking op de preventie van legionella in collectieve systemen voor drinkwater en warm tapwater. Meer informatie hierover leest u in het onderstaande informatieblad.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Publicatie Legionella-preventie in leidingwater '
Lees ook