Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Publicatie "Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 2002"

In verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de gemeenteraad in de vergadering van 10 juni 2002 de "Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften"uit 1994 ingetrokken en de "Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 2002" vastgesteld.
De commissie bezwaar- en beroepschriften, bestaande uit een voorzitter en drie leden, heeft tot taak de bevoegde bestuursorganen (raad, college en burgemeester) te adviseren over ingediende bezwaarschriften en administratieve beroepen. Deze commissie is een externe commissie, dat wil zeggen dat deze commissie volledig bestaat uit leden die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De commissie voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen genoemd in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, die luiden als volgt:

* de commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden;
* de voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Bij besluit van 23 april 2002 hebben het college en de burgemeester op grond van artikel 84 van de Gemeentewet zelf een adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften ingesteld en een reglement voor de taak en werkwijze van de commissie vastgesteld. De inhoud van dit reglement komt overeen met de inhoud van de door de raad vastgestelde "Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 2002". Bovengenoemde besluiten van het college en de burgemeester en bovengenoemde verordening, vastgesteld door de raad, liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de Sector Grondgebiedzaken en op verzoek wordt een afschrift verstrekt.

De verordening is referendabel, dat wil zeggen dat hierover een referendum kan worden gehouden. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Amerongen kunnen binnen 3 weken na de verschijning van dit blad een schriftelijk verzoek tot het houden van een referendum indienen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente, Hof 1 te Amerongen. Hierbij moet een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Formulieren zijn bij burgerzaken verkrijgbaar.

Deel: ' Publicatie 'Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 2002' .. '
Lees ook