Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 27 juni 2002 no.177 besloten heeft te verklaren dat voor de gebieden, zoals die zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kaart, nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid.

Het raadsbesluit met de daarbij behorende kaart ligt met ingang van 22 juli 2002, te weten de dag van inwerkingtreding, voor een ieder ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur bij het informatiecentrum in de centrale hal van het raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben rechtstreeks belanghebbenden het recht vanaf 22 juli 2002 gedurende zes weken bezwaar te maken tegen het raadsbesluit of een of meer onderdelen daarvan. Een bezwaarschrift moet ingediend worden bij de gemeenteraad van Haarlemmermeer, t.a.v. de Bestuursdienst, afdeling BJZK, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Hoofddorp, 19 juli 2002

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Publicaties Bestemmingsplannen gemeente Haarlemmermeer '
Lees ook