College Bescherming Persoonsgegevens


5 maart 2003

Publieksraadpleging over cameratoezicht door Europese privacytoezichthouders

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep, willen via internet de mening van het publiek peilen over het videocameratoezicht. Videocameratoezicht is een actueel onderwerp van discussie binnen de Europese Unie.

Op de website van de Artikel 29-werkgroep staat een werkdocument waarin een eerste analyse is gemaakt van de belangrijkste voorwaarden voor cameratoezicht, op basis van de Europese privacyrichtlijn. De Artikel 29-werkgroep is geïnteresseerd in de mening van belanghebbenden over dit onderwerp en vraagt geïnteresseerden opmerkingen en adviezen over videocameratoezicht te sturen aan het secretariaat van de werkgroep. De uitkomst van deze raadpleging wil de werkgroep bij verdere standpuntbepaling betrekken.

Over de Artikel 29-werkgroep
De werkgroep ontleent haar naam aan artikel 29 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Alle toezichthoudende autoriteiten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie nemen deel aan deze werkgroep, die een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van Europees beleid. De werkzaamheden van de werkgroep leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Europese normen en gemeenschappelijke interpretaties en in een aantal gevallen ook aan de privacybewustwording op internationaal niveau. Kijk voor meer informatie over de Artikel 29-werkgroep op:
https://europa.eu.int/comm/privacy.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Deel: ' Publieksraadpleging over cameratoezicht door Europese privacytoezich.. '
Lees ook