BRBS

Puinbrekers steunen Pronk inzake mobiel puinbreken

De puinbrekers van Nederland - verenigt in de BRBS - ondersteunen nadrukkelijk het streven van Minister Pronk van het Ministerie van VROM om een Besluit op te stellen die zorgdraagt voor regulering van de inzet van mobiele puinbrekers op slooplocaties. Met dit Besluit komt een einde aan de huidige wildgroei van mobiele puinbrekers die soms op illegale wijze waardevolle secundaire bouwstoffen laagwaardig toepassen.

Sinds 20 jaar worden waardevolle secundaire bouwstoffen geproduceerd (16 miljoen ton per jaar - de grootste afvalstroom) door mobiele- en stationaire puinbreekbedrijven welke zijn aangesloten bij de BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren). Deze bouwstoffen - te weten, KOMO-gecertificeerde puingranulaten - worden op grote schaal toegepast als wegenbouwfunderingen en als vervanger van grind in beton(producten). Hiermee wordt op jaarbasis voor miljoenen tonnen primaire oppervlaktedelfstoffen uitgespaard wat goed is voor het milieu.
Sinds een paar jaar zijn ook mobiele puinbreekbedrijven actief in die markt. Door het ontbreken van adequate regels in diverse provincies is een wildgroei ontstaan van bedrijven die soms op illegale wijze bouw- en sloopafval bewerken en laagwaardig toepassen. Uiteraard is dat een goedkopere bewerkingswijze als de gebruikelijke wat tot gevolg heeft dat de strenge doelstellingen in het Nederlandse afval- en grondstoffenbeleid dreigen onder te sneeuwen.

Hierom heeft het Ministerie van VROM in overleg met de branche onlangs een Ontwerp-besluit 'mobiel puinbreken' opgesteld. Dit besluit - wat per 1 januari 2003 in werking moet treden - zal zorgdragen voor een landelijk, uniforme regulering van de bouw- en sloopafvalmarkt. Een gezond marktevenwicht zal ontstaan wat in het belang is van het milieu in Nederland.

De BRBS ondersteunt het beleid van het Ministerie van VROM van harte, omdat:

1. er een verbod geldt op aanvoer van afvalstoffen naar de mobiele puinbrekers buiten Wm-inrichtingen - mobiele brekers zijn dus goed te controleren door de handhavers (gemeenten);

2. er geldt een duidelijk meldingssysteem waardoor burgers en bedrijven goed op de hoogte zijn wanneer er een mobiele puinbreker actief wordt in de nabijheid;

3. de geluidbelasting van de mobiele installatie op locatie op een aanvaardbaar niveau is afgebakend, te weten 65 dB(A);
4. er een gezond marktevenwicht ontstaat waardoor er een eerlijke afweging kan worden gemaakt door potentiële opdrachtgevers om te kiezen voor een mobiele of een vaste puinbreker.


----
Niet voor publicatie: informatie te verkrijgen bij drs. M.E. Zoontjes
- secretaris BRBS Breken (teler 030-6379696).
29 mei 02 09:53

Deel: ' Puinbrekers steunen Pronk inzake mobiel puinbreken '
Lees ook