Partij van de Arbeid


PvdA bepleit nieuw moratorium Waddenzee

22 februari 1999 PvdA-voorlichting

Punten Ad Melkert bij het Rode Hoed debat op 22 februari over het "Groene Poldermodel" of de "Groene Kamer van de SER"

Vorig jaar heeft de PvdA de totstandkoming van het groene poldermodel bepleit. Een model waarin overleg centraal staat. Overleg tussen het bedrijfsleven, werknemers, consumenten, milieuorganisaties en overheid. Overleg om te komen tot breed gedragen keuzen waardoor Nederland enerzijds economisch sterk blijft, maar anderzijds ook schoner wordt.

Werken aan een schoner Nederland is werken aan een sterker en socialer Nederland. Leefbaarheid wordt een steeds belangrijkere factor om als land economisch sterk te blijven. Solidariteit met de toekomstige generaties vraagt ook om een schoon Nederland.

De PvdA kiest voor evenwicht in deze discussie over groen en groei. Dus geen eenzijdige keuze voor economische groei boven milieu. Kijk naar de VVD in Zuid Holland. De liberalen kiezen daar voor nieuwbouw en economische bedrijvigheid in het Groene Hart. Voor de PvdA gaat dit veel te ver. De milieudruk op Zuid-Holland is immers al zo groot. Daarom is de PvdA zeer tevreden met het besluit van minister Netelenbos over de A4-Noord. De 430 miljoen die oorspronkelijk was bestemd voor 6 kilometer weg, wordt nu ingezet voor knelpunten in het openbaar vervoer, een spoortunnel in Delft en verbeteringen aan het spoor in Abcoude.

De PvdA kiest voor evenwicht. Daarom kiezen we niet voor een 0-groei. Economische groei is immers onontbeerlijk voor de noodzakelijke investeringen in de samenleving, zoals het investeren in een beter en betrouwbaarder openbaar vervoer.

De gasboringen in de Waddenzee zijn een mooie toetssteen voor het groene poldermodel. Bij deze discussie is de spanning tussen milieu en economie voelbaar. Het kabinet zal zich hierover binnenkort moeten uitspreken. De PvdA is voorstander van een nieuw moratorium voor gasboringen in de Waddenzee. Het unieke karakter van de Waddenzee en de situatie op de gas- en oliemarkt maken een hernieuwde afweging tussen her beschermen van dit Europese natuurgebied en het boren naar gasvoorraden noodzakelijk. De recente sluiting van boorputten in de Noordzee onderstreept dat thans geen urgentie bestaat voor onderzoek naar nieuwe voorraden in de Waddenzee. Dit biedt de in te stellen Groene Kamer van de SER, waarvoor de PvdA pleit, gelegenheid tot een zo breed mogelijk gedragen advies te komen over het omgaan met de gasvoorraden in het Waddengebied.

Deel: ' PvdA bepleit nieuw moratorium Waddenzee '
Lees ook