Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 september 2001

BIJDRAGE VAN JAAP JELLE FEENSTRA (PvdA) AAN HET PLENAIR DEBAT IMPLEMENTATIE BIOCIDENRICHTLIJN (27 085)

Citaat uit Verkenningen: De grenzen van de nationale soevereiniteit zijn inmiddels in belangrijke mate en vrijwillig opgegeven voor het groeiende gezag van de internationale samenwerking in europees verband. De vergelijking met andere landen is al vanzelfsprekend geworden bij iedere poging om de Nederlandse resultaten op bijvoorbeeld milieugebied te beoordelen. (pag. 24, 25)

Werken met biociden gebeurt in een internationaal kader; dat willen we ook, want juist via Europese aanpak is de grootste milieuwinst te boeken bij de geringste economische verstoring.

Enkele debatten in deze Kamer hebben ook in dat teken gestaan, bijvoorbeeld houtverduurzaming, met juist vanwege het internationale kader een lange voorgeschiedenis en gecompliceerde afwegingen, met kameruitspraken in 1991 en 1996, met een CTB-aankondiging in 1998 en een CTB-besluit in 1999, met een motie Feenstra-Udo van december 1999 om aan te sluiten bij de Europese implementatiedatum per 2000, met nu uiteindelijk een gefaseerde uitwerking naar deelmarkten, met specifieke data en een toenemende handhavingsinspanning.

Ook de discussie over anti-foulings draagt deze lastige kenmerken. Zo kunnen we niet per stof en per besluit verder gaan.

Ook het aanstaande debat over bestrijdingsmiddelen en de nota Zicht op gezonde teelten zal door de PvdA heel nadrukkelijk worden geplaatst in het Europese kader, ook juist omdat ontwikkelingen binnen EU zo tragisch langzaam gaan.

Het nadrukkelijke karakter van deze Europese context laat overigens onverlet de nationale ruimte voor nationale afwegingen met betrekking tot toelating en de mogelijkheid om op basis van het Verdrag van Rome art 175 voor wat betreft nationale overwegingen met betrekking tot gezondheid en milieu nationale eisen te stellen. Ook daarover zijn de Verkenningen duidelijk: Tegenover een sterk op het eigen belang gerichte burger, een verbrokkeld maatschappelijk middenveld en een sterk op een polarisatie tussen markt en staat gerichte Europese ontwikkeling, vertegenwoordigt de nationale overheid een algemeen belang; het zichtbaar maken van het algemeen belang, het bewaken van de grenzen daarvan en het leiding geven aan de maatschappelijke discussie zijn daarmee belangrijke taken van de overheid geworden. (pag. 27)

Binnen de EU kennen we de Gewasbeschermingsrichtlijn, die in 1994 in de Bestrijdingsmiddelenwet is verwerkt. Voor de overige, niet-landbouw bestrijdingsmiddelen geldt de nu voorliggende Biocodenrichtlijn van februari 1998, die per mei 2000 door lidstaten moest worden geïmplementeerd.

Deze Biocidenrichtlijn gaat uit van een hoog beschermingsniveau voor mensen, dieren en milieu + geen onaanvaardbare effecten + onderkenning van noodzaak. Deze richtlijn geeft (evenals de Gewasbeschermingsrichtlijn) uniforme criteria voor het systeem van nationale toelating en beoordeling. Tevens wordt geregeld: wederzijdse erkenning, bescherming gegevens en beperking dierproeven.

Inhoudelijk is de richtlijn op deze punten voor de PvdA akkoord. Wel dienen enkele punten opgehelderd te worden.

1. Heel fundamenteel: de implementatie heeft in Nederland en bij veel lidstaten ernstig vertraging opgelopen. Dat geldt ook voor de harmonisatie van de criteria en het werkprogramma voor de opstelling van lijsten met werkzame stoffen, eerder geschat op 10 jaar voor 1000 stoffen. Wat is nu een realistische planning, blijft het bij 10 jaar of dreigt zelfs een langere termijn van wel 15 jaar? Hoe kan binnen de EU het tempo weer worden opgevoerd, zoals gevraagd in de motie Feenstra-Schreijer Pierik van juni 2000 - dat is de centrale vraag, wat kan en zal het Kabinet daar aan doen? 2. Dan enkele overige punten die opheldering verdienen.


* Nederland kent zijn beoordelingskader, de milieucriteria. Wij hebben het zo begrepen dat EU met sterk vergelijkbare criteria werkt, dus op termijn moet beoordeling hier of elders vergelijkbare uitkomsten opleveren.
* Dan resteert het verschil in tempo. Vooruit lopen op EU vinden wij geen probleem, heeft zelfs voordelen in termen van innovatie en het tijdig voorbereid zijn op de nieuwe omstandigheden. Maar dat tempoverschil moet overbrugbaar zijn, anders gaan de bijeffecten te omvangrijk worden. Anders gezegd, 2 à 3 jaar vooruit lopen is dragelijk, 8 à 10 wordt pijnlijk. Hoe beoordeelt de regering dat?

* En de PvdA wil zo veel mogelijk aansluiten bij de Europese programmering. Vandaar het amendement, waar we graag een reactie van de regering op willen ontvangen. Maar - laat ook dat duidelijk zijn - de richtlijn harmoniseert de systematiek, maar vervangt daarmee niet het systeem van nationale toelating en beoordeling. Een nationale beoordeling op basis van gezondheid en milieu blijft bestaan; zeker voor ons gevoelige, natte milieu een belangrijk punt. Wel een vraag: wat betekent deze nationale ruimte voor geïmporteerde goederen met hier verboden middelen, of maken deze effecten onderdeel uit van de toelating?

Dan het amendement. Nieuwe werkzame stoffen moeten eerst op basis van de gestelde criteria groen licht krijgen alvorens te kunnen worden toegelaten, en geplaatst te worden op in de Anexen. Voor bestaande werkzame stoffen willen we aansluiten bij het Europees werkprogramma, wat uiteindelijk ook zal resulteren in groen of rood licht, ook weer op basis van Europese criteria die sterk lijken op onze nationale criteria. Het amendement wil ook de CTB-herprioritering een wettelijke basis bieden. Graag een reactie van de bewindslieden op dit voorstel.

Afsluitend, als beleid noodzakelijkerwijs scherp moet zijn: akkoord. Vooruitlopen op de buurlanden: akkoord, maar dan beperkt en ten gunste van innovatie, voorbereid zijn op de nieuwe markt én als strategisch onderdeel van onze milieudiplomatie, gericht op een internationale aanpak in EU- of IMO-verband. Wat nu voorligt kan betekenen


* scenario 1: nu groen licht in Nederland en in de EU over 10 jaar ook groen licht; geen probleem.

* scenario 2: Nederland rood, EU over 10 jaar rood; tussentijds probleem van geen levelplayingfield, importverboden, grenseffecten en intensieve handhaving.

* scenario 3: Nederland groen, EU op termijn rood; onwaarschijnlijk.
* scenario 4: Nederland rood en EU op termijn groen.
Juist vanwege de scenario's 2 en 4 vragen wij het Kabinet: verklein deze tempoverschillen door bovenal de EU op tempo te brengen!

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA-bijdrage plenair debat inplementatie biocidenrichtlijn '
Lees ook