Partij van de Arbeid


Reactie van de PvdA-fractie op het kabinetsbesluit over publiek private samenwerking bij de HSL-Zuid

19 januari 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA-fractie is tevreden met (de grote lijnen van) het kabinetsbesluit inzake de voorgenomen vormen van publiek private samenwerking bij aanleg en beheer van de infrastructuur voor de HSL-Zuid.

Na meer dan 20 jaar planvorming, debat en voorbereiding wordt nu voor het eerst in Nederland de aanleg en het beheer van een groot infrastructureel spoorproject op een manier opgezet die het bedrijfsleven alle kansen biedt waarde toe te voegen door in een vroeg stadium haar kennis en ervaring in te brengen, de consument optimale beschikbaarheid garandeert en de belastingbetaler waar voor zijn geld biedt.

De PvdA-fractie steunt de benadering dat de drie hoofdonderdelen van het project (vervoer, infrastructuur en stations) niet bij voorbaat samen worden uitbesteed. Zij is van mening dat met name de uiteindelijke besluitvorming over de betrokkenheid van private partijen bij de exploitatie van het vervoer over de HSL-Zuid ("het aanbieden van treinpaden") dient plaats te vinden in het kader van een voorgenomen bredere afweging over marktwerking op en om het spoor.

De PvdA-fractie is tevreden over het feit dat het kabinet onverkort vast houdt aan haar doelstelling een besparing van 1.8 miljard op de aanbesteding van het vervoer over de HSL-Zuid tot stand te brengen en daarbovenop ook besparingen denkt te kunnen realiseren bij de aanbestedingscontracten voor het aanleggen en exploiteren van de infrastructuur zoals voorgenomen in het voorliggende kabinetsbesluit. Zij gaat er van uit dat deze "besparingen" te zijner tijd zullen terug vloeien in het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Een aantal nog openstaande vragen zullen door de PvdA-fractie tijdens het algemeen overleg van 26 januari aanstaande aan de orde worden gesteld. Zo is de precieze regeling van het eigendom van de infrastructuur onduidelijk, blijven er daarmee samenhangende vragen over de overdracht (verkoop?) van de infrastructuur aan de overheid na de contractperiode vooralsnog onbeantwoord, en ontbreekt een duidelijk actieplan voor de tijdige realisatie van de stations-infrastructuur in het kader van de Nieuwe Sleutelprojecten. Ook leven er nog onduidelijkheden met betrekking tot de verhouding tussen rendabele exploitatie enerzijds en de mate waarin de consument opdraait voor de kosten van infrastructuur anderzijds en de gevolgen van de scheiding van stations- en vervoersmanagement voor de positie van de NS.

Woordvoerder: Wouter Bos 070-318 2745

Deel: ' PvdA-fractie tevreden over financiering HSL-Zuid '
Lees ook