Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 29 november 1999

PVDA-FRACTIE VERZOEKT OM SER-ADVIESAANVRAAG DOOR DE TWEEDE KAMER OVER AANPAK VAN AOW-GAT

PvdA-woordvoerder Jan van Zijl zal tijdens de behandeling van de begroting 2000 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een motie indienen waarin de Tweede Kamer wordt verzocht om aan de SER een advies te vragen over het zogenaamde AOW-gat. Dit zou de eerste maal in de parlementaire geschiedenis zijn dat de Tweede Kamer een SER-advies vraagt.

In de aanvraag wordt de SER verzocht te adviseren over mogelijkheden die er zijn om de financiële positie van ouderen met een zogenaamd AOW-gat - dat zijn mensen met een onvolledige AOW-opbouw - te verbeteren. De SER wordt tevens gevraagd te adviseren over mogelijkheden die er zijn om het ontstaan van een AOW-gat in de toekomst te verkleinen. Behalve over de in de adviesaanvraag geformuleerde beleidsvarianten vraagt de Tweede Kamer de SER eveneens naar mogelijke alternatieven hiervoor.

De Tweede Kamer stelt het op prijs als de Raad zijn advies uiterlijk vóór 1 mei 2000 uitbrengt.

Op een gezamenlijke persconferentie van de Partij van de Arbeid, de FNV en de Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO) hebben Jan van Zijl, Agnes Jongerius en Berna Yilmaz op maandag 29 november uiteengezet hoe het probleem van het AOW-gat, waarmee vooral een toenemend aantal allochtone gepensioneerden wordt geconfronteerd, kan worden verminderd. Van Zijl legde uit dat met het substantieel verkleinen van het AOW-gat de eerstkomende jaren nauwelijks financiële middelen zijn gemoeid en dat in een later stadium slechts sprake zal zijn van een bescheiden bedrag op het totaal van de AOW-uitgaven.

Volgens Van Zijl kan het AOW-gat stapsgewijze worden verkleind. "Niets doen aan het AOW-gat betekent dat tienduizenden allochtonen niet in staat zullen zijn een volledig AOW-pensioen op te bouwen", aldus Van Zijl. "Dat moeten we als samenleving niet willen."
Hij ziet een aantal mogelijkheden om iets aan dit toenemende probleem te doen. Zo kan bijvoorbeeld de opbouwperiode worden ingekort tot 35 of 40 jaar. Een AOW-opbouw in 35 jaar komt overeen met de actuele opbouwperiode in de regelingen voor aanvullende pensioenen. Een andere oplossing zou een grotere vrijlating van pensioen in de Algemene Bijstandswet kunnen zijn.

Voor nadere informatie: Jan van Zijl 070-318 2793

Deel: ' PvdA-fractie wil SER-adviesaanvraag over aanpak van AOW-gat '
Lees ook