Partij van de Arbeid


PvdA-fractie wil windenergie uit het slop halen

10 november 1999 PvdA-voorlichting

Het plaatsen van windmolens levert behalve energie ook geluidsoverlast en horizonvervuiling op. Hierdoor bestaat maatschappelijk veel verzet tegen deze vorm van energiewinning. Dit heeft tot gevolg dat Nederland doelstellingen ten aanzien van windenergie niet haalt, terwijl andere landen deze wel halen. Met het plan 'Energie voor de wind' presenteert de fractie van de PvdA ideeën om de windenergie in Nederland uit het slop te halen. Aansluitend bij de voorstellen van de ministers Jorritsma en Pronk om elke gemeente één windmolen te laten plaatsen, komt de PvdA met een alternatief voorstel.

De PvdA-fractie constateert dat het voorstel van Jorritsma en Pronk zal leiden tot meer solitair geplaatste windmolens, meer landschappelijke vervuiling en dus tot meer maatschappelijke weerstand. Zij geeft er de voorkeur aan om geconcentreerd windmolens te plaatsen op bijvoorbeeld industrieterreinen, havengebieden of langs grote wegen. Het plan dat de PvdA heeft ontwikkeld, is erop gericht om weliswaar iedere gemeente een windenergieverplichting te geven, maar deze plaatsingsverplichting kan ook gerealiseerd worden in een andere dan de eigen gemeente. Gemeenten die geen windmolens kunnen of willen plaatsen, kunnen de verplichting overdragen aan gemeenten die wel in staat zijn om tot plaatsing over te gaan. Hierdoor worden deze gemeenten in staat gesteld grotere windparken aan te leggen op plaatsen die daar geschikt voor zijn. Hiermee wordt een tussenvorm gevonden voor rigoureuze verplichting en een vrijblijvende vrijwilligheid. Hierdoor wordt op korte termijn de doelstelling ten aanzien van meer windenergie mogelijk gemaakt. Op de langere termijn (na 2010) ziet de PvdA vooral mogelijkheden om windmolens op zee te plaatsen.

Het plan 'Energie voor de wind' is verkrijgbaar bij de afdeling voorlichting van de PvdA.

Deel: ' PvdA-fractie wil windenergie uit het slop halen '
Lees ook