Partij van de Arbeid

PvdA-kamerlid Marleen Barth over de toekomst van het muziekonderwijs

18 september 2001 Marleen Barth

De PvdA vindt goed onderwijs van groot belang. Niet alleen goed onderwijs in rekenen en taal, óók goed onderwijs in muziek hoort daarbij. Muziekonderwijs draagt bij aan de kansen en ontwikkeling van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat muziekles een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling en de rekenvaardigheid van leerlingen.

Volgens het Cito gaat het de laatste tijd gaat het niet zo goed met het muziekonderwijs op de Nederlandse basisschool. De kerndoelen worden meestal niet gehaald. Zeventig procent van de scholen gebruikt geen methode bij het geven van muziekles en het niveau van het zingen werd net als in 1992 laag beoordeeld.

PvdA-kamerleden Judith Belinfante en Marleen Barth stelden eerder kritische vragen over het muziekonderwijs aan de staatssecretaris van Cultuur en aan de staatssecretaris van Onderwijs. Uit de praktijk van het muziekonderwijs kwamen veel reacties op de door ons gestelde vragen. Dit leidde dinsdag 28 augustus tot een gesprek tussen een aantal deskundigen uit de muziekwereld en het onderwijs en Marleen Barth over de toekomst van het muziekonderwijs op de basisschool.

De deskundigen zijn van mening dat er aan het muziekonderwijs op de Nederlandse basisscholen veel kan worden verbeterd. Over de manier waarop dit het beste kan gebeuren lopen de meningen soms uiteen. Vrijwel alle deskundigen vinden dat er op de PABO onvoldoende tijd wordt besteed aan het muziekonderwijs. Om muziekles op een goed niveau te kunnen verzorgen is het vereist dat de docent zelf de benodigde vaardigheden in huis heeft. Niet iedere PABO-leerling heeft van huis uit deze bagage meegekregen en niet iedere PABO-leerling heeft de aanleg om zich deze vaardigheden in korte tijd meester te maken. Sommige PABO-opleidingen proberen door het aanbieden van extra vakken de schade nog enigszins te beperken. Andere PABO's sturen hun leerlingen met onvoldoende bagage de praktijk in.

Op dit moment is het inschakelen van een vakdocent voor het geven van het muziekonderwijs niet altijd even makkelijk. Ondanks dat afgestudeerden aan het conservatorium eerstegraads bevoegd zijn, mogen zij geen onderwijs geven aan leerlingen van de basisschool. Dit is ook niet toegestaan als ze bijvoorbeeld een aanvullend jaar een pedagogische opleiding zouden volgen. Dit vindt de PvdA een slechte zaak. Juist het bijscholen van conservatorium afgestudeerden leidt tot een grote sprong vooruit als het gaat om goed muziekonderwijs op de basisschool.

Naast een gebrekkige muziekopleiding is er volgens de deskundigen ook een teruglopende interesse voor het vak muziek op een aantal scholen. Doordat de onderwijsinspectie en soms ook de ouders scholen steeds vaker afrekenen op taal en rekenen, kiezen steeds meer scholen ervoor om zich meer te concentreren op taal en rekenen en minder op bijvoorbeeld kunstvakken als muziek.

De controle van de inspectie laat nog wel wat te wensen over. Als de inspectie het muziekonderwijs al controleert, kijkt ze meestal alleen maar of het op papier in orde is. Aan een beoordeling van het muziekonderwijs zelf komt ze niet toe, zo luidde de kritiek van de deskundigen.

Ook gebrek aan geld is een probleem, zo bleek. Kapotte instrumenten, geen geld voor goede lesmethoden en de voorkeur het weinige beschikbare geld in taal en rekenen te steken blijkt nogal eens gangbare praktijk. Ook komt er in de praktijk weinig terecht van het bijscholen van het zittend personeel.

Er werd op de bijeenkomst niet alleen gesproken over de problemen waarmee het muziekonderwijs geconfronteerd wordt. Er was ook aandacht voor mogelijke oplossingen. Een aparte vakopleiding aan het conservatorium, meer aandacht voor het vak muziekles op de PABO, meer geld en een beter inspectietoezicht. Als we het muziekonderwijs echt willen verbeteren, moet de oplossing worden gezocht in een combinatie van maatregelen. De PvdA-fractie komt daarom nog dit najaar met concrete voorstellen om de kwaliteit van het muziekonderwijs op de basisschool te verbeteren.

Deel: ' PvdA-kamerlid Marleen Barth over toekomst muziekonderwijs '
Lees ook