Partij van de Arbeid

PvdA-voorlichting

Binnenhof 1a

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800*

Den Haag, 21 februari 2003

PvdA: 'Minister van VROM moet inzage geven in ontstane situatie bij Vastgoedfonds Lieven de Key'

Enige tijd geleden heeft de PvdA Tweede-Kamerfractie, bij monde van woordvoerder Adri Duivesteijn, aandacht gevraagd voor het financieel management van de woningcorporatie Woonzorg Nederland. Bij de woningcorporatie zijn vele miljoenen euro's verloren gegaan.

'Het probleem beperkt zich niet uitsluitend tot de woningcorporatie Woonzorg Nederland. Onlangs is bekend geworden dat er eveneens omvangrijke problemen bestaan bij het Vastgoedfonds Lieven de Key', aldus Adri Duivesteijn.

Op basis van eerder onderzoek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting is het Openbaar Ministerie een gerechtelijk vooronderzoek gestart naar een van de betrokken corporaties van het Vastgoedfonds Lieven de Key. Reden voor dit vooronderzoek zou het 'weglekken' van zo'n dertig miljoen euro zijn. Het gaat hierbij om overwinsten die zijn ontstaan als gevolg van de verkoop van sociale huurwoningen. Deze overwinsten zijn niet ten goede gekomen aan de woningcorporatie maar aan tussenpersonen die namens de woningcorporatie de woningen hebben verkocht.

Dit roept vragen op naar de wijze waarop het Vastgoedfonds Lieven de Key zijn beleid heeft vormgegeven, hoe dit is georganiseerd en hoe de rijksoverheid inhoud heeft gegeven aan het toezicht. 'Wij hebben begrepen dat tenminste een tweetal woningcorporaties te weten Jutphaas (Nieuwegein) en Eigen Haard (Nijmegen) voornemens zijn uit het Vastgoedfonds te treden. Tevens wordt de opheffing van het Vastgoedfonds Lieven de Key overwogen', aldus PvdA-Kamerlid Co Verdaas.

De PvdA-fractie hecht aan goed toezicht van de minister van VROM op de uitoefening van de volkshuisvestelijke taak van de toegelaten instellingen. De vraag dringt zich op wat er nu precies gaande is en waarom de Tweede Kamer hierover nog niet is geïnformeerd. De PvdA-fractie is dan ook van mening dat de Minister van VROM zo spoedig mogelijk inzicht moet geven in de ontstane situatie bij het Vastgoedfonds Lieven de Key.

Deel: ' PvdA 'Minister van VROM moet inzage geven in ontstane situatie bij .. '
Lees ook