Partij van de Arbeid


PvdA-opstelling in verband met Kosovo

1 april 1999 PvdA-voorlichting

Fragmenten uit de bijdrage van PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert tijdens het plenaire debat met de regering op dinsdag 30 maart 1999 over de situatie in Kosovo:

De regering heeft vorige week woensdag een verklaring afgelegd waarin een toelichting werd gegeven op de besluitvorming van de NAVO en de bijdrage van Nederland om te proberen de situatie in Kosovo te stabiliseren. De PvdA-fractie heeft de regering hierin gesteund. Het was een ingrijpend moment. De PvdA-fractie voelt zich verantwoordelijk om geen tolerantie te tonen voor de grenzeloze bruutheid en rechteloosheid die zich meester heeft gemaakt van Kosovo en de regio in bredere zin. Wij zijn nu ook verantwoordelijk om door te zetten wat we begonnen zijn want er is geen alternatief voor doorgaan op de ingeslagen weg. Aarzelen, laat staan halt houden, zou pas echt uitzichtloosheid met zich mee brengen.

Die verantwoordelijkheid voelen wij, maar tegelijkertijd ervaren wij bij onszelf een houding die uitermate kritisch is jegens onszelf. Kritisch om je eigenlijk elke dag weer af te vragen of het wel kan wat er gebeurt, of doel en middelen goed tot elkaar in verhouding staan en of we de doelstellingen kunnen bereiken. Kritisch zijn we ook ten opzichte van de instrumenten die worden ingezet. Immers, het reikt heel ver wat er op dit moment ook over de bevolking van Servië zelf komt. We hechten er daarbij aan tussen de Servische bevolking en het Servische regime echt een onderscheid te maken.

We zijn ook uitermate kritisch ten opzichte van het doel dat wij ons stellen. In dit verband moet het mij ook van het hart dat de wijze waarop er vanuit de NAVO wordt gewoordvoerd ons niet de indruk geeft dat dit doel voortdurend op de juiste wijze tot uitdrukking wordt gebracht. Het is voor het draagvlak voor deze operatie van het grootste belang dat niet alleen wordt gewezen op het bereiken van de militaire doelen, maar ook dat dit gepaard gaat met enorme schade aan mensen en omgeving. Dat geldt ook voor de vraag wie nu eigenlijk beslist over iedere volgende fase. Moet het niet zo zijn dat de politici zich in elk stadium verantwoordelijk weten en ook tonen over de volgende stappen die worden genomen?

In Kosovo zelf is het op dit moment moeilijk om meer te kunnen doen, om anders te kunnen opereren dan nu gebeurt. Waar wel mogelijkheden liggen om te anticiperen, is in het voorkomen van destabilisering van de omgeving. Dan heb ik het niet over de inzet van grondtroepen in Kosovo omdat ook onze fractie ervan uitgaat dat dit niet aan de orde is, maar wel over de volgende fase die naar ik hoop zo spoedig mogelijk intreedt, namelijk de fase van peacekeeping. Daarvoor kan het van het grootste belang zijn dat in Macedonië en Albanië ook de nodige troepen zijn gelegerd.

Wat betreft de opvang van vluchtelingen zijn we er voorstander van dat de opvang zich richt op de directe omgeving. Dat is niet in de eerste plaats beredeneerd vanuit Nederland of het Nederlandse belang, maar vooral vanuit het belang dat niet het verkeerde signaal uitgaat van massale evacuatie. Maar we realiseren ons dat er hoe dan ook een verantwoordelijkheid ligt in het verband van de Europese Unie, eventueel ook door middel van het overeenkomen van een verdeling die voor de Europese Unie misschien ook nog meer betekenis zal hebben dan uitsluitend voor Kosovaren die op de vlucht zijn. En daarachter ligt te allen tijde ook de verantwoordelijkheid van Nederland zelf om mee te delen, financieel en als het nodig is in de opvang van vluchtelingen die hier tijdelijk verblijf moeten kunnen genieten.

Uiteraard blijft steeds in elk stadium ruimte voor diplomatieke interventie. Daarnaast vraag ik of op dit moment wordt overwogen of het sanctie-instumentarium verder of scherper in te zetten door middel van additionele maatregelen. Dat staat dan tegenover het aanbod dat op het moment dat de Serviërs wel meewerken van een verlichting sprake zou kunnen zijn.

Ik sluit mij graag aan bij de woorden van waardering aan het adres van de Nederlandse militairen, die onder zeer moeilijke omstandigheden hun werk op professionele wijze doen.

Fragmenten uit de bijdrage van PvdA-kamerlid Gerrit Valk tijdens het plenaire debat met de regering op woensdag 24 maart 1999 over de situatie in Kosovo:

Vastgesteld moet worden dat de internationale gemeenschap werkelijk tot het uiterste is gegaan in zijn pogingen tot het oplossen van het conflict in Kosovo met vreedzame diplomatieke middelen. Talloze malen is Milosevic opgezocht door de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Engeland en ook door Holbrooke. Weken hebben de onderhandelingen geduurd die begonnen in Rambouillet. Zeer tot onze spijt moet worden vastgesteld dat de diplomatieke weg is doodgelopen. Dat is de schuld van de conflictondernemer Milosevic. Ik wil in herinnering roepen de Veiligheidsraadresoluties 1199 en 1203, die Servië oproepen te stoppen met de agressie en vijandigheden.

Luchtaanvallen hebben tot doel de Servische politiek tot het inzicht te brengen dat het volharden in de koers van confrontatie en geweld een hoge prijs heeft, met als uiterste de vernietiging van de militaire infrastructuur. Een garantie op succes van de luchtaanvallen is er niet. Daarvan is mijn fractie zich bewust. De garantie op een humanitaire catastrofe is er wel als de NAVO niet de consequenties aanvaardt van haar strategie met de inzet van luchtwapens als ultimum remedium.
Dat zou tot gevolg hebben dat Milosevic werd aangemoedigd zijn politiek van terreur en ontwrichting voor lange tijd voort te zetten, en dan niet alleen tegen de Albanezen in Kosovo maar ook tegen de buurlanden Macedonië, Albanië en wellicht andere.

Deel: ' PvdA-opstelling in verband met Kosovo '
Lees ook