Partij van de Arbeid


21 december 1999

 

 

Inbreng Santi (PvdA) inzake wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verband met het mogelijk maken van adoptie door personen van hetzelfde geslacht. (26 673)

 

De PvdA-fractie heeft met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel waarbij adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk wordt gemaakt.

Bij de uitleg van het fenomeen belang van het kind en de vraag of ouders nog wel inhoud kunnen geven aan het ouderschap wordt in de toelichting enkele voorbeelden gegeven. Deze voorbeelden leiden volgens de leden van de PvdA-fractie tot onduidelijkheid. Indien een ouder een summiere omgangsregeling heeft met haar of zijn kind betekent dit dat het kind niets meer van de ouder te verwachten heeft zonder dat de omgang wordt geblokkeerd. Betekent dit dat de regering van mening is dat een kind niets te verwachten heeft van de ouder die het kind één keer per maand bezoekt? De PvdA-fractie ontvangt van de regering graag een nadere afbakening van het criterium wanneer een kind wel al dan niet nog iets te verwachten heeft van haar of zijn ouder(s)?

In de toelichting wordt in dit verband ook gesproken over de situatie wanneer een kind bij voorbeeld is verwekt met semen van een bekende van de moeder en/of van haar partner. Om duidelijkheid te krijgen over de intenties van de donor kan deze door de rechter worden opgeroepen. De rechter kan dan vaststellen of het kind van de donor als ouder werkelijk niets te verwachten heeft. De leden van de PvdA zijn van mening dat moeilijk gezegd kan worden dat een kind van de 'donorvader' nog iets kan verwachten in zijn kwaliteit als ouder. Is de regering deze mening toegedaan? Graag vernemen de leden van de PvdA-fractie in hoeverre een (bekende) donor binnen de juridische term ouder valt.

Tevens vernemen deze graag van de regering onder welke omstandigheden de (voormalige) partner van de moeder alsmede de bekende donor door de rechter kunnen worden opgeroepen om ter zake van de voorgenomen adoptie te worden gehoord.

In de toelichting wordt van regeringszijde aangegeven dat het aantal adoptieverzoeken, ook door personen van verschillend geslacht, beperkt zal blijven. De leden van de PvdA-fractie vernemen graag van de regering waar zij dit standpunt op baseert.

De in onderhavig wetsvoorstel bedoelde adopties hebben betrekking op kinderen met gewone verblijfplaats in Nederland. De leden vragen zich af of de in Nederland uitgesproken adopties door personen van gelijk geslacht in het buitenland zullen worden erkend?

In de toelichting wordt door de regering aangekondigd dat zij binnen de relevante internationale verdragsorganisaties de aandacht zal vestigen op adoptie door personen van gelijk geslacht. De leden van de PvdA-fractie verzoeken de regering om met voortvarendheid deze toezegging ter hand te nemen. Dit laatste ook met name in Europees verband. Daarnaast vernemen deze leden graag van de regering in hoeverre zij rekening met de vraag wat de consequenties zijn van dit wetsvoorstel voor de Nederlandse Antillen?

Mede in dit verband verzoeken de leden van de PvdA-fractie de regering om zo spoedig mogelijk te beginnen met het ontwerpen van wijzigingsvoorstellen waarbij de huidige IPR-regelgeving wordt aangepast aan het onderhavige wetsvoorstel.

Deze leden vernemen graag van de regering waarom zij nog steeds van mening is dat interlandelijke adoptie door personen van hetzelfde geslacht uitgesloten is? Hoe gaat de regering in deze context om met de recente rechtelijke uitspraak uit Canadeese provincie Alberta (zie ANP-nieuws van 29/11/1999) waarbij twee homoseksueel paren zijn toegestaan kinderen te adopteren.

Artikel 5

In de artikelsgewijze toelichting wordt in artikel I, onderdeel A de achternaam van het adoptiefkind geregeld. Om de verschillende aspecten te ondervangen wordt een geheel nieuwe tekst voor het derde lid van artikel 5 voorgesteld. Naar de mening van deze leden wordt in de eerste volzin van het artikellid geen rekening gehouden met de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Kan de regering aan deze leden nader toelichten of er een reden is om tot deze 'ongelijkheid' te komen. Daarnaast is in de eerste volzin basisregel voorgesteld die ten faveure is van de achternaam van de vader. Is de regering van mening dat de bepalingen uit de eerste volzin zodanig kunnen worden aangepast dat zij een zogenaamd seksneutraal karakter krijgen zoals daar in de tweede volzin sprake van is.

Artikel 227

Mede naar aanleiding van een verzoek van de Raad van State heeft de regering in de memorie van toelichting aan de hand van voorbeelden aandacht geschonken aan de vraag hoe de rechter kan beoordelen of een ouder in de toekomst als ouder nog iets aan het kind te bieden zal hebben. De leden van de PvdA zijn van mening dat deze voorbeelden tot verwarring hebben geleid. Kan de regering, aan de hand van voorbeelden, een eenduidiger beeld scheppen wanneer het gaat om de rechterlijke beoordeling van de inhoud van het fenomeen dat een kind al dan niet meer iets te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouders.

De regering zegt in de toelichting de commissie Kortmann te ondersteunen in haar voorstel om bij geboorte van een kind binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk van twee vrouwen van rechtswege gezamenlijk gezag te laten ontstaan vanaf het moment van de geboorte. De regering is voornemens om dit in een afzonderlijk wetsvoorstel te regelen. De leden van deze fractie nemen aan dat dit voorstel spoedig zal worden ingediend zodat laatstgenoemd en onderhavig wetsvoorstel beiden op 1 januari 2001 in werking kunnen treden.

 

Deel: ' PvdA over adoptie door personen van hetzelfde geslacht '
Lees ook