Partij van de Arbeid


 

Den Haag, 21 december 1999

 

Schriftelijke inbreng PvdA-fratie t.b.v. het overleg inzake de landelijke ondersteunings- structuur voor de cultuureducatie


----------------------------------------------------

Woordvoerder: Judith Belinfante

het amateurveld deel van het kernprobleem


* De leden van de fractie van de PvdA zien met de ssts in dat een nauwere samenwerking tussen cultuureducatie en amateurkunst noodzakelijk is en dat een verbeterde structuur daarin een belangrijke rol kan spelen. Het zijn immers overlappende disciplines. De ssts noemt daarbij als kernproblemen ( blz 4) het gebrek aan bestuurlijke transparantie en het gebrek aan sturing door de praktijk. Niet door hem genoemd is de ongelijkheid van de partners in het veld. Naast twee hoogst professionele organisaties zoals de brancheorganisatie en het expertisecentrum cultuureducatie, staat het nagenoeg geheel door amateurs geleide veld van miljoenen amateurkunstbeoefenaars. De bestuurlijke en kwalitatieve kracht van het Platform Amateurkunst, met een plaats in het bestuur van de brancheorganisatie, staat niet in verhouding tot de eerder genoemde instellingen, zeker als het expertisecentrum Amateurkunst er voorlopig niet komt. Volgens de leden van de fractie van de PvdA moet aan de onderlinge gelijkwaardigheid in de komende cultuurnotaperiode hard gewerkt worden. Wat is de visie van de ssts hierop en hoe denkt hij die gelijkwaardigheid te bewerkstelligen? Of is zijn achterliggende visie dat het amateurveld in de nu voorgestelde organisaties moet opgaan, mede omdat andere vormen van amateurkunst noodzakelijk zijn geworden, minder aan een vereniging verbonden, korter van duur en individueler gericht? Is dan niet juist een expertisecentrum amateurkunst zeer noodzakelijk, waarbinnen de bestaande stichtingen hun eigen plaats kunnen krijgen?

de inspectie


* De inspectie KV/AK is een belangrijke kenner van het veld en onpartijdige intermediair tussen de verschillende belanghebbenden. In het bijzonder in het verder ontwikkelen van gelijkwaardige verhoudingen tussen de cultuureducatie en het amateurveld kan de Inspectie een belangrijke rol spelen. Zoals door het werk van de Inspectie binnen de cultuureducatie voor subsidiërende overheden een herkenbare kwaliteitsnorm vastgesteld en vastgehouden is, zo moet dat voor het amateurveld nog gebeuren. De leden van de fractie van de PvdA zijn daarom tegen het opheffen van de Inspectie (blz 8) maar niet tegen het zelf stellen van standaarden door de brancheorganisatie kunsteducatie. Zij het dat de Inspectie bij de ontwikkeling van die standaarden de samenhang met het amateurveld nauwkeurig moet bewaken. Kan de ssts aangeven of hij deze versterking van de bestuurlijke en kwalitatieve kracht van het amateurveld kan delen, dan wel aangeven op welke wijze hij die versterking op een andere manier zou willen realiseren?


* De Inspectie KV/AK werkt samen met de Onderwijsinspectie mede ten behoeve van het vak CVK. Ook met andere instellingen worden samenwerkingsrelaties aangegaan en opdrachten aangenomen voor onderzoek. De leden van de fractie van de PvdA zien hier een analogie met het expertisecentrum. Kan ook hier een combinatie van basissubsidie en opdrachten gerealiseerd worden evenals bij het expertisecentrum?

 

 

 

brancheorganisatie kunsteducatie


* Op welke manier zal de samenwerking en afstemming plaats vinden tussen de brancheorganisatie en het expertisecentrum kunsteducatie met het Actieplan Cultuurbereik, en Cultuur en School? Die samenwerking en afstemming achten de leden van de PvdA-fractie des te meer nodig omdat op lokaal niveau schoolbegeleidingsdiensten en de culturele instellingen projecten ontwikkelen en aanbieden voor zowel het BO als VO (blz 1 en 6). Zijn al deze spelers in het veld vertegenwoordigd in de brancheorganisatie? Of in Bolwerk? Of in de Centra voor de Kunst?


* In de cultuureducatie werken 10.00 mensen, merendeels parttime. 37% van de afgestudeerden van het Kunstvakonderwijs voorziet mede zijn onderhoud in de cultuureducatie. Toch zijn de opleidingen daar niet op afgestemd waardoor de kwaliteit van de docenten te wensen over laat ( blz 7/8). Hetzelfde geldt voor de leraren CKV, die niet uit de kunstopleidingen komen. Wat kan en wil de ssts doen om de kwaliteit binnen de opleiding tot kunstenaar/docent te verbeteren? Op welke wijze kunnen, op grotere schaal dan nu mogelijk is, bijscholingen gegeven worden? Daar waar de Inspectie KV/AK al samenwerkt met de Onderwijsinspectie op deze punten, is vanuit het gezichtspunt van kwaliteit de voortzetting van deze samenwerking van eminent belang voor het slagen van het vak CKV.


* De brancheorganisatie wordt verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de zorg voor de arbeidsvoorwaarden voor ruim 4300 mensjaren, in deeltijd vervuld door ruim 10.000 mensen (blz 2). Wat is het beleid van de ssts hieromtrent? Er zijn namelijk aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de Centra voor de Kunst. Is het mogelijk de relatie tot regelingen in de Wet Inkomens Kunstenaars en wellicht komende fiscale regelingen zo te leggen dat voor het bereiken van een renderende beroepspraktijk het in loondienst verrichtte parttime leraarschap een onderdeel kan zijn? Is de de ssts bereid de totstandkoming van een federatie van werkgeversorganisaties in de kunsten te stimuleren, om daarmee de problematiek van de verschillen tussen loondienst en cultureel ondernemerschap blijvend te agenderen en onderwerp van overheidszorg te maken, zoals volgens de leden van de fractie van de PvdA noodzakelijk is?

expertisecentrum cultuureducatie


* De Centra voor de Kunst moeten een spilfunctie bekleden in stad of dorp, mede door openstelling voor het amateurveld, het onderwijs en nieuwe publieksgroepen (blz 10/11). De leden van de PvdAfractie vragen zich af op welke manier nieuwe groepen, behalve via Cultuur en School, betrokken worden binnen het Actieplan Cultuurbereik. Welke structuur is er voor gehandicapten en ouderen, 'losse' individuen? Op welke manier is voorzien in samenwerking met buurt en wijkopbouwwerk en sociaal cultureel werk, zoals bijvoorbeeld in het stadsdeel Amsterdam Westerpark waar jongeren, alleen op hun eigen verzoek, culturele cursussen kunnen volgen in een jongerencentrum?


* Hoewel de inrichting van de Centra voor de Kunsten geen rijksverantwoordelijkheid is, is het toch de vraag of er extra middelen voorzien zijn voor nieuwe media en de hard- en software benodigd voor ICT. Is het ook mogelijk nieuwe docenten aan te trekken of bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te ontwikkelen door middel van internet? Hoe is de relatie tot de amateurkunst, Cultuur en School, en het Kennisnet, mede gezien het feit dat hiermee aanzienlijke investeringen mee zijn gemoeid? Ook hier moet voor de leden van de fractie van de PvdA de Inspectie KV/AK een rol spelen in het bewaken van de kwaliteit van deze nieuwe vormen en werkwijzen.


* De leden van de fractie van de PvdA maken zich zorgen over de mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven voor het expertisecentrum cultuureducatie. Is het denken in opdrachtrelaties in wezen niet een andere versie van een subsidierelatie aangezien de opdrachtgevers toch voornamelijk overheden en scholen zijn? Worden de nu beschikbare middelen zodanig gerealloceerd dat die opdrachten ook werkelijk gegeven kunnen worden? Een miljoen wordt ingezet in het Actieprogramma Cultuurbereik (blz 12). Betekent dat dat het geld na het Kustenplan 2001-2004 niet meer structureel ter beschikking zal zijn van de sector cultuureducatie en amateurkunst?


* De leden van de fractie van de PvdA hechten aan het zoeken en opleiden van talenten (blz 12/13) die zowel in de cultuureducatie als in het amateurveld gevonden kunnen worden. Kan de ssts voorzien in een hechtere samenwerking met het KUO om ook al in het voortraject het beter begeleiden van talenten mogelijk te maken, en dan in het bijzonder in die vakken waarvoor geen vooropleiding bestaat? Op welke wijze kan het geven van faciliteiten en steun aan de gevorderde amateurkunst door de ssts gestimuleerd worden?

algemeen


* De leden van de PvdA-fractie onderschrijven het voornemen om het functioneren van de brancheorganisatie in 2002 te evalueren. (blz 10). Waarom is geen evaluatie voorzien voor het expertisecentrum? Wanneer namelijk onverhoopt de opdrachtenfinanciering niet die mogelijkheden biedt die nu voorzien zijn, zou dat een te snel einde van het expertisecentrum kunnen betekenen. De leden van de fractie van de PvdA vragen daarom om ook het expertisecentrum in 2002 te willen evalueren.


* Voor het tot stand brengen van de nieuwe landelijke structuur zal een deel van de medewerkers ontslagen moeten worden (blz 11). De leden van de fractie van de PvdA maken zich zorgen over het behoud van expertise. Is er inmiddels een sociaal plan voor de overgangsperiode gemaakt? Bij het LOKV, in de nieuwe structuur het nieuwe expertisecentrum kunsteducatie, moet 20% van de medewerkers verdwijnen. Is er flankerend beleid om deze beschikbare expertise elders in te zetten? Zijn er van rijkswege frictiegelden gereserveerd?

 

 

Deel: ' PvdA over landelijke ondersteunings voor cultuureducatie '
Lees ook