Partij van de Arbeid

Vrouwenemancipatie is nog niet voltooid

Vandaag, zaterdag 8 maart, internationale vrouwendag, presenteert PvdA-fractieleider Wouter Bos voorstellen om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. De PvdA kent een rijke traditie in de strijd om meer rechten voor vrouwen, maar ook anno 2003 is de vrouwenemancipatie nog lang niet voltooid. De PvdA presenteert daarom enkele concrete voorstellen. In de formatie van het kabinet van CDA en PvdA moeten hierover knopen worden doorgehakt.

I Gelijke beloning voor gelijk werk:

'Achterstand inkomen is hardnekkig', aldus de Volkskrant van woensdag 5 maart j.l.. Het gemiddelde inkomen van vrouwen was in 2001 niet meer dan 53 procent van dat van mannen. Voor hetzelfde werk verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Hun uurloon is een kwart lager. Voor een deel wordt dit verklaard door een verschil in ervaring en opleiding, maar ook dan resteert een niet verklaard beloningsverschil van 7 procent. Gemiddeld krijgen vrouwen 2,32 euro minder per uur; dat is 4.584 euro per jaar!

Het is al wettelijk verplicht om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Het is dus tijd voor maatregelen:

1. Meer transparantie over hoeveel iedereen in het bedrijf verdient:

Dus net als bij het initiatiefwetsvoorstel over de topinkomens, moet ook over de gewone salarissen die in bedrijven worden betaald meer openheid komen, zodat men precies kan zien wat iedereen verdient.

2. Meer ondersteuning bij indienen van een klacht:

Vrouwen moeten meer ondersteund worden om een klacht in te dienen bij de Commissie gelijke behandeling. Net zoals dat in Groot-Brittannië het geval is.

3. Strenge sancties:

Volgend jaar wordt de gelijk loon paragraaf in Europees verband vastgesteld. Nederland is de tweede helft van 2004 voorzitter van de EU en moet dat moment aangrijpen om in de gelijk loon paragraaf strenge sancties bij niet naleving op te nemen.

II Vrouwen die willen werken, moeten kunnen werken:

Veel vrouwen werken part-time. Dat is niet altijd uit vrije keuze, maar dat komt vaak door tekortschietende opvang voor kinderen. Een goede regeling voor levensloop, verlof, en calamiteiten is nodig, maar ook een betere aansluiting van winkel, werk en schooltijden kunnen vaak al wonderen verrichten. Veel vrouwen werken in sectoren met zware arbeidsomstandigheden, zoals de zorg, de horeca, de kinderopvang en de schoonmaak. Daardoor zitten procentueel veel vrouwen in de WAO. Ook dat moet veranderen:

1. Tussenschoolse opvang:

Binnen vier jaar moet ieder kind in Nederland verzekerd zijn van tussenschoolse opvang.

2. Uitstroom vrouwen in WAO:

De oorzaken waardoor procentueel veel vrouwen in de WAO terechtkomen moeten worden weggenomen.

III Veiligheid voor vrouwen:

Juist veel vrouwen voelen zich onveilig en durven de straat niet meer op. Dat beperkt hen in hun mogelijkheden. Dit geldt voor oudere vrouwen, maar niet alleen voor hen. Helaas voelen veel vrouwen zich niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis onveilig. Huiselijk geweld klinkt huiselijk, maar is het allerminst. Het tegengaan van huiselijk geweld is voor de PvdA dan ook topprioriteit:

1. Daders het huis uit:

In het geval van huiselijk geweld is het nog te vaak zo dat de daders in het huis blijven, terwijl de slachtoffers, vaak vrouwen en kinderen, het huis verlaten, en bijvoorbeeld opgevangen worden in een Blijf-van-m'n-Lijf-huis. Dat moet veranderen. De PvdA wil dat in zo'n geval de daders het huis verlaten.

IV Emancipatie is een grondrecht:

De PvdA wil de emancipatie bevorderen, van autochtone en allochtone vrouwen. Godsdienst mag de emancipatie van vrouwen niet in de weg staan. Dat geldt voor streng-christelijke opvattingen, maar ook voor orthodox-islamitische opvattingen. Zaken als besnijdenis en eerwraak kunnen niet getolereerd worden. Door zich te emanciperen kunnen allochtone vrouwen in staat worden gesteld te integreren.

Nijmegen, zaterdag 8 maart 2003


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweede-kamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' PvdA-plan Vrouwenemancipatie is nog niet voltooid '
Lees ook