Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 3 februari 2000

PVDA PLEIT VOOR HULP AAN DE VOORDEUR ÉN AAN DE ACHTERDEUR

Tijdens het debat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vraagt de PvdA-fractie met name aandacht voor de positie van de groep verkommerden en verloederden. Uit onderzoek van het Trimbosinstituut blijkt dat deze groep voor een groot deel bestaat uit psychiatrische patiënten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geen ziekte-inzicht hebben en om schizofrene patiënten. De Evaluatiecommissie die door het ministerie van VWS is ingesteld, gaf al aan dat voor deze mensen het criterium van de nodige bereidheid in de Wet BOPZ niet voldoet. Voor de PvdA-fractie is dit reden om er bij de minister op aan te dringen om op korte termijn te komen met een standpunt over zowel het gevaarscriterium als over het criterium van de nodige bereidheid. Door de onduidelijkheid over deze criteria worden mensen ten onrechte niet opgenomen terwijl hun gezondheidstoestand daar wel om vraagt.

De PvdA realiseert zich terdege dat het niet alleen gaat om de herformulering van de genoemde criteria. Het is eveneens noodzakelijk de opvang van deze mensen en samenwerking van alle betrokken instanties via een sluitende aanpak te realiseren. Mensen die zorg nodig hebben, mogen niet aan hun lot overgelaten worden, niet aan de voordeur en niet aan de achterdeur. Zij dienen, bijvoorbeeld na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis, een goede begeleiding te krijgen. Het is PvdA-woordvoerder Annet van der Hoek een doorn in het oog dat in veel gevallen de instanties niet voldoende greep kunnen krijgen op de groep verkommerden en verloederden. Daarom stelt de PvdA-fractie dan ook voor om bij de komende begrotingsbesprekingen extra middelen uit te trekken voor opvang in speciale voorzieningen en voor de GGZ-instellingen.

Volgens de PvdA-fractie zit er een omissie in de Wet BOPZ die heel direct het belang van de patiënt raakt. In de wet staat dat een patiënt die het niet eens is met het onderzoek van de psychiater, op grond waarvan hij gedwongen is opgenomen, via de rechter een deskundigenonderzoek aan kan vragen. Indien de rechter dit verzoek honoreert, komen de kosten van de contra-expertise volgens de regering voor rekening van de gemeenschap. Maar de wetstekst voorziet niet in een kosteloze contra-expertise. Daarom dient de PvdA een amendement in met de tekst: "Kosten van getuigen en deskundigen die voortvloeien uit een door de rechtbank gegeven opdracht, komen ten laste van 's Rijks kas".

Woordvoerder: Annet van der Hoek 070-318 2729

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA pleit voor hulp aan de voordeur Én aan de achterdeur '
Lees ook