Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Amsterdam, 10 oktober 2001

PARTIJ VAN DE ARBEID PRESENTEERT NOTA 'OPEN LAND, GROENE STEDEN'

Op maandag 15 oktober presenteert de PvdA haar nota 'Open land, groene steden'. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Ad Melkert, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. De nota is voorbereid door de PvdA-commissie Vijfde Nota, die onder leiding staat van Bram Peper, en geeft een visie op de ruimtelijke ordening en tevens een reactie op de Vijfde Nota over ruimtelijke ordening van minister Pronk.

De PvdA-commissie onderschrijft de analyses zoals deze gemaakt worden in het eerste deel van de Vijfde Nota. In de concrete uitwerking van de nota worden door de Commissie Peper op belangrijke onderdelen andere accenten gelegd en andere richtingen gewezen. Veel keuzen moeten overigens nog worden gemaakt; de nota van minister Pronk is immers ter consultatie voorgelegd. De PvdA heeft daarom gemeend haar opvatting over de inrichting van Nederland eveneens ter discussie voor te leggen. Deze visie is beschreven in de nota 'Open land, groene steden'.

In deze nota wordt teruggegrepen naar de koers van vóór de Vijfde Nota, zoals deze bijvoorbeeld is neergelegd in het regeerakkoord 1998-2002. Hierin staat het concept Stedenland-plus centraal. Dit concept is gestoeld op een breed gedragen ideeënontwikkeling uit de jaren '90. De PvdA-commissie kiest voor een geactualiseerde uitwerking van de stad-land opvatting, te weten een ruimtelijke ordeningsprincipe met een heldere scheiding van 'landelijk gebied' en 'stedelijk gebied'. In de landelijke gebieden is ruimte voor puur natuur, nationale landschappen, ruimte voor water en open ruimte. En in de stedelijke gebieden, die een 'ruime jas' krijgen, is plaats voor wonen, veel groen, werken en infrastructuur. Daarmee wil de commissie dat een duurzame basis wordt gelegd in de ruimtelijke ordening, die zowel recht doet aan de behoefte van de burger op een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving, alsook ruimte biedt om de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te huisvesten.

De perspresentatie van 'Open land, groene steden' vindt plaats op maandag 15 oktober van 11.00 tot 12.15 uur in zaal Wandekganger I van Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. De nota is onder embargo op vrijdag 12 oktober vanaf 12.00 uur verkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting van de PvdA.

Deel: ' PvdA presenteert nota 'open land, groene steden' '
Lees ook