Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 2 december 1999

PVDA WENST OPHELDERING OVER GASBELEID

De PvdA-fractie reageert bezorgd op de berichten over de gassector die de laatste dagen met name in noordelijke pers hebben gestaan. De Tweede-Kamerleden Witteveen-Hevinga en Crone hebben hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld aan de minister van Economische Zaken.

Door de liberalisering van de gassector zou het voortbestaan van de Gasunie in gevaar zijn en zou de Staat onderhandelingen voeren over de verkoop van haar aandelen in Gasunie (50%). Daarnaast zou, via een aanpassing van de Mijnbouwwet, een extra energiebelasting worden ingevoerd, om de 'verliezen aan miljardeninkomsten' te compenseren. De PvdA-fractie dringt er bij de minister op aan de vragen van de Tweede Kamer over de Mijnbouwwet en de Gaswet snel te beantwoorden, opdat zo snel mogelijk helderheid ontstaat over de gevolgen van deze wetsvoorstellen, en de liberalisering van de gasmarkt.

De PvdA-fractie wenst met name duidelijkheid over de gevolgen voor de werkgelegenheid, de overheidsinkomsten die samenhangen met de aardgaswinning, en de mate waarin de nutsfuncties gewaarborgd kunnen blijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de leverings- en voorzieningszekerheid en duurzaam voorraadbeheer.

Het kan wat de PvdA-fractie betreft niet zo zijn dat onderhandeld zou worden over verkoop van het staatsaandeel in de Gasunie zonder dat de Tweede Kamer hier toestemming voor zou hebben gegeven. Ook gezien de uitspraken die in en buiten de Tweede Kamer gedaan zijn over de afbakening van de publieke en private sector, ligt privatisering niet zonder meer voor de hand en kunnen er geen nieuwe beleidslijnen ten uitvoer worden gebracht dan nadat overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden.

Deel: ' PvdA wenst opheldering over gasbeleid '
Lees ook