Partij van de Arbeid


PvdA wil belastingvoordeel gezinnen met kinderen

19 juni 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA wil een vast bedrag aan aftrek voor gezinnen met ÚÚn of meer kinderen. De hoogte van het bedrag is zodanig dat gezinnen met kinderen op het niveau van het sociaal minimum er ÚÚn procent op vooruitgaan ten opzichte van het Belastingplan 21ste eeuw. Per huishouden komt dit neer op een voordeel van ongeveer 250 gulden per jaar. PvdA-kamerlid Jan van Zijl deed dit voorstel tijdens de belastingconferentie van de PvdA in het Vakbondsmuseum op zaterdag 19 juni.

Bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de PvdA-fractie vorig najaar een motie ingediend waarin de regering gevraagd werd om te kijken hoe de inkomenspositie van gezinnen met kinderen zich ontwikkelt en - indien daar aanleiding toe is - de inkomenspositie van deze groep te verbeteren. De motie werd met een ruime kamermeerderheid aangenomen.

Inmiddels blijkt uit de Voortgangsrapportage Armoede 1999 dat samenwonende partners, afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd, dertien tot negentien procent minder te besteden hebben dan vergelijkbare huishoudens zonder kinderen. Het kabinet heeft met de introductie van de kindertabel in de individuele huursubsidie en een pakket maatregelen in de sfeer van het les- en studiegeld al het nodige aan compensatie gedaan. Dat neemt niet weg dat de inkomenspositie van gezinnen met kinderen op het laagste inkomensniveau meer dan kwetsbaar blijft. In het Belastingplan 21ste eeuw is voorzien dat sociale minima met kinderen er 2,2 procent in inkomen op vooruitgaan. Dit steekt nogal mager af tegen de beoogde 4,4 procent voor alleenstaande werknemers die twee keer modaal verdienen. De PvdA-fractie vindt dan ook dat er nu alle aanleiding is om uitvoering te geven aan haar motie.

De PvdA-fractie wil een vast bedrag aan aftrek voor gezinnen met ÚÚn of meer kinderen introduceren. Met dit voorstel sluit de fractie aan bij de bedoeling van het Belastingplan 21ste eeuw, namelijk lastenverlichting waar mogelijk en nodig. Daarom maakt zij een keuze voor een specifieke belastingmaatregel in plaats van te kiezen voor subsidie of extra kinderbijslag, maatregelen die ook nog andere nadelen kennen. Met het voorstel van de PvdA-fractie is ongeveer 350 miljoen gulden gemoeid. Dekking komt, zoals gesteld in de motie Van Zijl, uit de voorziene lastenverlichting dan wel uit de economische groei. PvdA-kamerlid Van Zijl wil het kabinet overigens ook uitnodigen om te bezien of de kinderbijslag in zijn geheel kan worden opgenomen in de belastingherziening en uitgevoerd door de Belastingdienst in de vorm van een belastingaftrek. Uiteraard in een voor iedereen gelijk bedrag.

Deel: ' PvdA wil belastingvoordeel voor gezinnen met kinderen '
Lees ook