Partij van de Arbeid


Voorstel PvdA-fractie: Instelling tijdelijke onderzoekscommissie vijfde nota ruimtelijke ordening

10 maart 1999 PvdA-voorlichting

De Tweede Kamer moet een tijdelijke onderzoekscommissie instellen ter voorbereiding op de behandeling van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Een voorstel daartoe heeft de PvdA-fractie vandaag aangeboden aan de Vaste kamercommissie VROM.

De Vijfde Nota RO zal, volgens het voornemen van het kabinet, later dit jaar verschijnen. Erop vooruitlopend is onlangs reeds een 'startnota' uitgebracht, De ruimte van Nederland. De tijdelijke kamercommissie moet volgens het voorstel zo spoedig mogelijk worden ingesteld en in werking blijven tot het verschijnen van de Vijfde Nota RO.

Eigen onderzoek door een tijdelijke kamercommissie is nodig om goed te debatteren over het ruimtelijk beleid vooor de lange termijn, aldus de initiatiefnemer van het voorstel, Adri Duivesteijn. Ruimtelijk beleid, zo licht hij toe, "raakt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van onze economie, de positie van onze steden, de relatie stad en land, het behoud en de wijze van exploitatie van natuur, landschap en het milieu. De wijze waarop al deze afzondelijke belangen bij elkaar komen bepaalt ook het succes van het toekomstig beleid op veel afzonderlijke terreinen. (...) Het vraagstuk van de ruimtelijke ordening vergt met andere woorden een brede en multidisciplinaire benadering." Bovendien betreft het beleid voor een zeer lange periode: in de Vijfde Nota RO zal minister Pronk het ruimtelijk beleid tot 2030 vastleggen.

De tijdelijke commissie krijgt in het voorstel als doel "het ontwikkelen van kennis en criteria aan de hand waarvan de (door het kabinet) voorgestelde concepten kunnen worden getoetst op succes- en faalkansen". Dit leidt tot twee taken. De commissie moet het tot nu toe gevoerde beleid en de uitwerking ervan kritisch evalueren. De nadruk zal daarbij liggen op het zogeheten Vinex-beleid, gebaseerd op de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1991). Daarnaast moet de commissie eigen sterkte-zwakte-analyses uitvoeren of laten uitvoeren van de door het kabinet in de startnota gepresenteerde ruimtelijke perspectieven. De nadruk ligt op vraagstukken van effectiviteit, risico's en bestuurlijk instrumentarium.

De volledige tekst van het voorstel vindt u bijgaand.

Voor nadere informatie: Adri Duivesteijn 070-318 2760

Deel: ' PvdA wil onderzoekscie Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening '
Lees ook