Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 27 maart 2000

PVDA WIL OPHELDERING OVER DE SANCTIES TEGEN IRAK

Al tijdens het algemeen overleg over de Nederlandse positie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de PvdA-fractie gesteld dat instemming met de continuering van de sancties tegen Irak mede afhankelijk is van daadwerkelijke uitvoering van de Brits-Nederlandse resolutie en er daadwerkelijk een nieuw inspectieregime tot stand komt vanwege het grote gevaar van massavernietigingswapens in Irak. Het belang van controle op verspreiding van massavernietigingswapens en de kritiek op de zeer ernstige mensenrechtenschendingen in Irak moet steeds afgewogen worden tegen de schade die de sancties opleveren voor de door het Iraakse regime uitgebuite bevolking. De PvdA-fractie maakt zich dan ook zorgen over de onenigheid in de Veiligheidsraad over de uitvoering van de sancties alsmede over het horen van VN-hulp- en mensenrechtenorganisaties. Zij wil zo spoedig mogelijk een brief van de Nederlandse regering - ook als voorzitter van het VN-Sanctiecomité - over de positie van Nederland en de VS ten aanzien van uitvoering van humanitaire leveringen aan Irak en het verzet van de VS tegen uitvoering van een groot aantal contracten. Ook wil de PvdA-fractie weten hoe de regering staat tegenover de uitlatingen van twee hoge VN-functionarissen in Irak die gemeld hebben dat het zogeheten olie-voor-voedselprogramma onvoldoende is om aan de minimale behoefte van de bevolking te voldoen. Onder de erkenning dat Saddam Hoessein primair verantwoordelijk is voor het lijden van de Iraakse bevolking, stellen Von Sponck en Burghart dat ook de VN feitelijk mede-medeverantwoordelijkheid krijgt voor de verloren generaties van Irak. De PvdA-fractie zou graag nadere feitelijke informatie verkrijgen over de relatie tussen de hoogte en de snelheid waarmee het olie-voor-voedselprogramma kan worden uitgevoerd en de daadwerkelijke noden van de bevolking van Irak. Tevens wordt de Nederlandse regering gevraagd hoe zij de kritische uitlatingen van secretaris-generaal Annan over de sancties van Irak beoordeelt alsmede het risico van een nieuwe generatie Irakezen die onder het sanctieregime lijdt.

Tenslotte is het van belang een helder beeld te krijgen over de gevaren van het uitblijven van een daadwerkelijke inspectiemogelijkheid in Irak en eventuele andere mogelijkheden van contraproliferatie.

Voor nadere informatie: Bert Koenders 070-318 2764

Deel: ' PvdA wil opheldering over de sancties tegen Irak '
Lees ook