Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 5 september 2001

PvdA-FRACTIE STELT INGEBREKESTELLING DOOR EU VAN NATUURCOMPENSATIEPROGRAMMA WESTERSCHELDE AAN DE ORDE

Onlangs is bekend geworden dat Nederland een officiële ingebrekestelling van de zijde van de Europese Commissie heeft ontvangen. Hierin wordt gesteld dat Nederland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het wegens de verdieping van de Westerschelde te verwachten verlies aan buitendijkse natuurwaarden te compenseren. De Europese Unie is van mening dat het natuurcompensatieprogramma onvoldoende is, met name buitendijks. De uitvoering van het buitendijks compensatieprogramma door Rijkswaterstaat stagneert ook volkomen.

De PvdA bepleit additionele compensatieprojecten op te zetten en op korte termijn uit te voeren. Daarnaast zal voor dat er tot verdere verdieping wordt besloten eerst het huidige verdiepings- en natuurcompensatieprogramma goed geëvalueerd moeten worden. De PvdA-kamerleden Eppo Bolhuis en Gerrit Schoenmakers hebben aan de Kamercommissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor Verkeer en Waterstaat gevraagd om de desbetreffende bewindslieden opheldering te laten verschaffen (zie hierna). Dit ook omdat de betrokken documenten tot nu toe geheim worden gehouden.

Het is in korte tijd reeds de derde maal dat Nederland inzake de naleving van de Vogel- en Habitatrichtlijn op de vingers wordt getikt. Dat was ook reeds het geval bij het kievitseieren zoeken en de bescherming van de hamster. Woordvoerder natuurbeheer Eppo Bolhuis is van mening dat het hoog tijd is dat de regering haar Europees rechtelijke verplichtingen gaat nakomen. De gedachte die bij veel instanties nog leeft dat men zelf in Nederland wel kan uitmaken wat er moet gebeuren bij aantasting van natuurwaarden, is in strijd met de regels. De implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving dient nu met de grootste spoed te worden geregeld.

Deel: ' PvdA wil vogel- en habitatrichtlijn in Nederlandse wet '
Lees ook