Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht,

nummer 25, 14 april 1999

PVE: ‘LNV-NOTA ‘kracht en kwaliteit’ gaat voorbij aan de internationale concurrentiepositie van de nederlandse vee-, vlees- en eiersector’

Het PVV-bestuur heeft vandaag het commentaar besproken op de beleidsnota ‘Kracht en Kwaliteit’ van het ministerie van LNV. Het sectorbestuur Pluimvee en Eieren heeft dit vorige week reeds gedaan.

De beleidsnota ‘Kracht en Kwaliteit’ is een nadere invulling van de landbouw-paragraaf van het regeerakkoord. De nota stelt voorop, dat het landbouwbeleid gestalte moet krijgen in dialoog met alle betrokken partijen. Dit wordt ook uitgewerkt in drie van de zes paragrafen te weten ‘Vitaal Platteland’, ‘Natuur voor de mensen’ en ‘Kennis en Innovatie’.

In de hoofdstukken, die het meest van belang zijn voor de vee- en vleessector is dat in veel mindere mate het geval. Dat zijn ‘Gezonde land- en tuinbouw’, ‘Voeding en Kwaliteit’ en ‘Internationalisering’. Juist hier wordt de sector een ruime verantwoordelijkheid aangereikt. Dat gebeurt tegen de achtergrond van sterk verscherpte maatschappelijke randvoorwaarden. De Productschappen vinden dat de nota op dit punt er veel te gemakkelijk van uit gaat, dat de sector de omvangrijke extra kosten kan opbrengen via een hogere productkwaliteit en de eigen slagkracht.

De vee-, vlees- en eiersector onderschrijft de maatschappelijke eisen, maar wijst erop, dat de extra kosten voor dierenwelzijn, gezondheidszorg en milieu zo hoog zijn, dat de internationale concurrentiepositie voor de bedrijfstak onder grote druk komt te staan. PVE-voorzitter Rob Tazelaar heeft daarom zijn zorg uitgesproken in brief aan de Tweede Kamer.

Voor nadere informatie:

Ir. Rob Tazelaar, voorzitter PVE

Tel: (070) 340 92 46

Deel: ' PVE LNV-NOTA gaat voorbij aan concurrentiepositie '
Lees ook