Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

Nummer 30, d.d. 28 mei 1999

PVV betaalt varkensheffing ten dele terug

Aan het bestuur van het PVV zal worden voorgesteld om f 18 miljoen heffingsgeld terug te betalen aan de varkenshouders. Het PVV-bestuur zal hierover op 9 juni 1999 een beslissing nemen. Deze terugbetaling is mogelijk omdat de varkensheffing over de periode 1 juli 1997 tot eind 1998 ¦ 18 miljoen meer heeft opgebracht dan oorspronkelijk werd begroot.

Begin zomer ’97 heeft het PVV in verband met de varkenspestsituatie besloten de toenmalige heffing van ¦ 1,86 te verhogen naar ¦ 2,50. Dit gebeurde omdat rekening werd gehouden met een aanzienlijke vermindering van de varkensproductie. Gebleken is echter dat met name in 1998 de productie veel minder is gedaald dan aanvankelijk werd aangenomen.

In 1998 is verder vastgesteld dat een aantal geplande uitgaven niet heeft plaatsgevonden. In totaal betekent dit dat de jaarrekening van het PVV over 1998 afsluit met een hoger positief saldo van ruim ¦ 25 miljoen.

De catastrofaal lage varkensprijzen van het laatste jaar hebben hun weerslag gehad op de inkomenspositie van de varkensbedrijven. Om die reden wordt nu voorgesteld om met terugwerkende kracht de indertijd doorgevoerde heffingsverhoging ongedaan te maken. Dat betekent dat iedere varkenshouder voor ieder door hem in de periode van 1 juli 1997 tot 31 december 1998 afgeleverd varken f 0,64 terugontvangt. Voor een gemiddelde varkenshouder (ongeveer 1500 varkens/jaar) betekent dit dat hij binnenkort ruim f 1.400,- aan heffing terugbetaald krijgt. Aan de slachterijen en de varkensexporteurs is hun medewerking gevraagd om de bedragen terug te betalen.

Voor het restant van het extra positieve saldo over 1998 - f 5 à 7 miljoen - zullen in overleg met het bestuur nadere voorstellen worden uitgewerkt. Dit geld zal onder meer kunnen worden ingezet om - liefst in samenwerking met de overheid - mestbe- en verwerkingsplannen op boerderijniveau op te zetten.

Tenslotte zal bekeken worden of de huidige heffing voor het Productschap nog enigszins naar beneden kan worden bijgesteld aan de hand van de financiële vooruitzichten voor het lopende jaar (1999) en de voorspellingen voor de komende jaren.

Voor nadere informatie: Rob Tazelaar, voorzitter PVE, tel. (070) 340
92 77.

Zoekwoorden:

Deel: ' PVV betaalt varkensheffing ten dele terug '
Lees ook