PVV stelt schriftelijke vragen over onderzoek etnisch profileren politie Den Haag

PVV Den Haag: Burgemeester moet openheid van zaken geven over onderzoek naar etnisch profileren door Haagse politie

De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad verzoekt de burgemeester om snel duidelijkheid te verschaffen over het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren door de Haagse politie uit 2014. Gisteren maakte het Buro Jansen & Janssen bekend dat er voorafgaand aan het onderzoek afspraken zijn gemaakt tussen de professor en de politie om een ‘afbreukrisico’ te voorkomen. Het is niet bekend of deze afspraak heeft geleid tot aanpassingen van het onderzoek.

De PVV wil voorkomen dat er met de gerezen vragen over het verrichte onderzoek opnieuw de schijn wordt gewekt van de aanwezigheid van etnisch profileren bij het hardwerkende en door de PVV zeer gewaardeerde Haagse politiekorps. Raadslid Andre Elissen: ‘Agenten voeren hun werk uit met behulp van hun professionele antenne. Uit niets blijkt dat er sprake is van structureel etnisch profileren door de Haagse politie. De gerezen vragen over het door de Universiteit van Leiden verrichte onderzoek, mogen niet tot een nieuwe lastercampagne tegen de Haagse politie leiden. Het is daarom zaak dat de burgemeester snel opheldering over het onderzoek uit 2014 geeft zodat alle vraagtekens worden weggenomen.”

De PVV heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over deze kwestie.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 april 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de berichten “Onderzoek naar etnisch profileren door politie was niet objectief”* en “Professor maakte vooraf aan onderzoek over etnisch profileren afspraken met Haagse politie over resultaten om ‘afbreukrisico’ te voorkomen”**?

2. Klopt het dat er voorafgaand aan het onderzoek afspraken zijn gemaakt tussen de Universiteit van Leiden en de politie Haaglanden om een afbreukrisico te voorkomen en het onderzoek aan te passen wanneer het zou wijzen op discriminatoir optreden van de Haagse politie? Was u van deze afspraken op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer en waarom is de Raad hier niet over geïnformeerd? Zo neen, wat is uw mening ten aanzien van deze gang van zaken?

3. Is het juist dat het door u als ‘onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek’ bestempelde rapport van professor Van der Leun slechts berustte op twee in 2013 afgeronde masterscripties? Zo ja, sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en waarom is de Raad daar niet over geïnformeerd? Zo neen, kunt u de gevolgde onderzoeksmethode –desnoods vertrouwelijk- aan de Raad doen toekomen?

4. Kunt u aangeven of de afspraak om een afbreukrisico te voorkomen heeft geleid tot aanpassingen in de bevindingen, dan wel conclusies in de masterscripties en later in het rapport van professor Van der Leun? Zo neen, waarom niet?

5. Toen u in november 2013 het onderzoek naar het etnisch profileren door de Haagse politie aan de Raad toezegde, waren de voornaamste conclusies al bekend aangezien de masterscripties als in augustus 2013 waren afgerond. Was u van deze conclusies reeds op de hoogte toen u de Raad het onderzoek toezegde? Zo ja, waarom heeft u de Raad daar niet over geïnformeerd?

6. Bent u met de PVV van mening dat het betreurenswaardig is dat er door deze manier van handelen opnieuw de schijn wordt gewekt van de mogelijke aanwezigheid van etnisch profileren bij het hardwerkende en door ons zeer gewaardeerde Haagse politiekorps? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat het Haagse korps opnieuw te maken krijgt met laster ten aanzien van etnisch profileren?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen

* www.denhaagfm.nl/2016/04/27/onderzoek-naar-etnisch-profileren-door-politie-was-niet-objectief/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

** www.doorbraak.eu/professor-maakte-vooraf-aan-onderzoek-etnisch-profileren-afspraken-haagse-politie-resultaten-om-afbreukrisico-voorkomen/

Deel: ' PVV stelt vragen over onderzoek etnisch profileren politie Den Haag '
Lees ook