PRICEWATERHOUSECOOPERS

PwC steunt toepassing International Accounting Standards (IAS)

PricewaterhouseCoopers steunt goedkeuring door Raad van Ministers van toepassing internationale standaarden voor jaarrekeningen per 2005

PricewaterhouseCoopers heeft met instemming vernomen dat de Europese verordening betreffende de toepassing per 2005 van internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards - IAS) door de Europese Industrieraad is vastgesteld. Dit houdt in dat alle beursgenoteerde ondernemingen in de EU onder EU-wetgeving verplicht zijn met ingang van 2005 hun jaarrekening op te stellen volgens IAS. De bestaande nationale wetgeving inzake standaarden voor verslaglegging wordt terzijde geschoven.

De IAS-verordening betreft de grootste verandering in de Europese financiële verslaglegging in 30 jaar en maakt van de EU de eerste regio ter wereld met een gemeenschappelijke set standaarden voor jaarrekeningen. Hiermee wordt een zeer belangrijke stap gezet op weg naar internationale convergentie van standaarden voor boekhoudkundige verslaggeving. Deze ontwikkeling zal de transparantie van door ondernemingen verstrekte informatie ten goede komen en zal een centraal uitgangspunt vormen voor het EU-streven naar een gemeenschappelijke kapitaalmarkt in de eurozone.

Vanaf 2005 zullen onder anderen beleggers en analisten in hun besluitvorming kunnen uitgaan van hoogwaardige informatie van Europese ondernemingen die zich voor het eerst rechtstreeks laat vergelijken met gegevens van bedrijven binnen de hele Europese Unie en met de resultaten van vele andere ondernemingen wereldwijd die hun jaarrekening opstellen volgens IAS.

Fred Konings, partner bij PricewaterhouseCoopers, zegt hierover het volgende: De verplichting IAS te volgen in Europa is nu bij wet bepaald. Voor ondernemingen zou dit aanleiding moeten zijn een serieus begin te maken met het veranderingsproces. Als eerste zouden zij daarbij kunnen nagaan wat de toepassing van IAS zoal voor gevolgen zal hebben voor de winstcijfers, activa en andere kerncijfers, voor zover zij dat al niet gedaan hebben. De potentiële verschillen mogen niet worden onderschat, want die kunnen aanzienlijk zijn. Een aantal recente faillissementen noopt analisten en beleggers tot een veel zorgvuldiger bestudering van de financiële informatie. In de toekomst kunnen ze voor nog onaangenamere verrassingen komen te staan. Verder vindt Konings dat, aangezien IAS in de hele organisatie zal moeten worden ingevoerd, er voor veel ondernemingen nog heel wat te doen valt, al naargelang de omvang en complexiteit van hun activiteiten. De hoogste prioriteit dient daarbij volgens hem te worden gegeven aan het organiseren van cursussen (behalve over IAS ook over veranderingsmanagement en projectbeheersing), het afstemmen van interne verslaglegging voor het bestuur op IAS, het opnieuw opzetten van rekeningstelsels en het stroomlijnen van stelsels ter bespoediging van de publicatie van de resultaten per einde verslagperiode (om gelijk te lopen met de concurrenten).

Tot slot merkt Konings op: Als de overgang op IAS goed verloopt hebben onder meer ondernemingen en beleggers daar baat bij. De overstap leidt immers tot een verlaging van de kapitaalkosten, betere informatie voor het nemen van strategische beslissingen en betere vergelijkbaarheid en transparantie van de verslaggegevens.Het is nu tijd dat ondernemingen in actie komen. Daarbij moeten zij echter wel worden ondersteund met relevante maatregelen van alle andere betrokken partijen, waaronder overheden, verordenende instanties, normalisatieorganisaties en de accountants als beroepsgroep.

Deel: ' PwC steunt toepassing International Accounting Standards (IAS) '
Lees ook