Ingezonden persbericht

Amsterdam, 3-8-01

Geachte mevrouw,heer,

Hierbij treft u de nieuwsbrief aan.

Wilt u ook een sponsorbericht opnemen in deze nieuwsbrief? bel: 020-612.72.47.


---- NIEUWSBRIEF 03-08-2001 ----


--- In deze PZ-Nieuwsbrief:


1. Verpleegkundigen krijgen een bionisch "kracht broekpak"
2. Waterplan Amsterdam

3. Luchtkwaliteit

4. Voedselveiligheid en gekke koeien

5. Klimaatakkoord

6. Aanbesteding openbaar vervoer in Oost-Brabant
7. Het europese luchtruim

8. Agrarisch natuurbeheer


-- 1. Verpleegkundigen krijgen een bionisch "kracht broekpak"
Japanse onderzoekers hebben een automatisch uitwendig geraamtepak ontwikkeld dat verplegers de mogelijkheid zal bieden patiënten op te tillen zonder enige krachtsinspanning. Jaarlijks blijven zo'n 3600 verplegers van Britain's National Health Service thuis vanwege rugklachten. Het pak is samengesteld uit een metaal framewerk dat is bevestigd aan de ledematen van diegene die het pak aantrekt. Omdat het mechanisme van dit pak verborgen is aan de achterkant, heeft de verpleger een direct contact met de patiënt hetgeen erg geruststellend is voor de hulpbehoevende. Dit is een Engelstalige site:

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99991072


-- 2. Waterplan Amsterdam

In Amsterdam is het Waterplan in bespreking. Het milieucentrum Amsterdam reageert erop door erop te wijzen dat de doelstellingen wel in orde zijn, maar dat er nog geen bescherming is geregeld tegen demping van ecologisch waardevol water, zelfs niet als dat gekenmerkt is als zogeheten stedelijk natuurwater, de aanduiding voor water waarvoor het hoogste ambitieniveau geldt. Men pleit voor aanvulling met het toetsingscriterium "ecologische waarde". Ook waarschuwt het milieucentrum voor onduidelijkheid over de hoofdwaterstructuur die in het structuurplan was aangekondigd, maar die in "visie en strategie" van het waterplan niet meer wordt genoemd.

http://www.amsterdams-milieu.nl/actueel/reactie_op_waterplan.htm


-- 3. Luchtkwaliteit

Op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is vanaf maandag 23 juli 2001 het jaaroverzicht luchtkwaliteit 1998/1999 beschikbaar gesteld. Het kan vanaf die website worden gedownload. De website geeft ook actuele gegevens die nog niet zijn gevalideerd. In het rapport worden mondiale, fotochemische, verzurende, deeltjesvormige en lokale vormen van luchtvervuiling besproken. Dus u kunt ook uw lokale luchtverontreiniging met benzeen erin nalezen. Overschrijding van de nieuwe Europese grenswaarde voor benzeen heeft een klein deel van de bevolking in Nederland nog wel getroffen in de betreffende periode. Overschrijding van de nieuwe Europese grenswaarde voor deeltjesvormige luchtverontreiniging vond in 1999 bijna overal in Nederland plaats.

http://www.lml.rivm.nl/info/jaaroverzicht/1998-1999/jo9899tb.html


-- 4. Voedselveiligheid en gekke koeien

De nota Voedselveiligheid is verschenen. Er komt onder meer een Nederlandse Voedselautoriteit. In dat kader is het extra navrant, dat op 24 juli j.l. helaas een geval van BSE, Bovine Sponsvormige Encefalitis ofwel de "gekke koeien"-ziekte, is geconstateerd hier in Nederland, te weten in Eerbeek.

http://www.minlnv.nl/bse/snp=/snips/framesets/autoframe.snp &frame=/infomart/persinfo/2001/pb155.htm


-- 5. Klimaatakkoord

Op de klimaatconferentie in Bonn is het afgelopen maandag 23 juli toch gelukt om een akkoord te bereiken. Op de website van het ministerie van VROM worden details ervan toegelicht. Het bijzondere is, dat er nu toch strafmaatregelen in zijn opgenomen. Te weinig reductie betekent automatisch verzwaring van de verplichting tot reductie.

http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4449#4869


-- 6. Aanbesteding openbaar vervoer in Oost-Brabant
Via het Europees Publicatieblad is op 25 juli j.l. de inschrijving geopend op het verzorgen van openbaar vervoer in Oost-Brabant. De bedoeling is een meer vraaggestuurd openbaar vervoer te verkrijgen.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/contentpaginas/actueel/24uliov.htm


-- 7. Het europese luchtruim

Wat er allemaal boven uw hoofd vliegt wordt geregeld door diverse internationale instanties. Wilt u zelf als overvlogene of als passagier wel eens weten hoe dat wordt geregeld, dan kunt u op de website van de internationale organisatie Eurocontrol daarover allerlei nalezen.

http://www.eurocontrol.int/


-- 8. Agrarisch natuurbeheer

Er is wel eens beweerd, dat op sommige grootschalige agrarische bedrijven minder biodiversiteit wordt aangetroffen dan in een qua groenbeleid fatsoenlijk beheerde grote stad. In hoeverre een agrarisch bedrijf natuurwaarden realiseert dan wel frustreert, is gelukkig tegenwoordig onderwerp van allerlei metingen. Bij de Groenscan gaat het om de inpasbaarheid van natuurwaarden in het agrarische bedrijf, mede vanuit financieel-economische optiek. De Groenscan helpt bij het opstellen van een inrichtingsplan en een eventuele subsidie-aanvraag. De meeste natuurwaarde wordt gerealiseerd als groepen boeren zich aanmelden. Aanmelding moet geschieden voor 17 augustus.

http://www.agriholland.nl/nieuws/2001/30/25747.html


--- ADVERTENTIE ---

ALTERNATIEVE KONSUMENTEN BOND
De macht van de boodschappentas
http://www.pz.nl/akb

Hier uw advertentie??


--- COLOFON
PZ-NIEUWS is een digitale nieuwsbrief van de Stichting Publieke Zaken voor mensen die werkzaam zijn bij maatschappelijke-, intermediaire- en overheidsorganisaties, redacties en particulieren die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke kwesties. Samenstelling en redactie: Onno Kubbe.
E -mail: redactie@pz.nl, Eerdere edities: http://www.pz.nl (archief) Berichten mogen op incidentele basis worden overgenomen mits de bron (PZ nieuwsbrief) wordt vermeld. Voor het worden van donateur of voor het nemen van een betaald abonnement kunt u kijken op onze website: http://www.pz.nl. Aan en afmeldingen: post@pz.nl.

Deel: ' PZ-Nieuwsbrief nummer 70 '
Lees ook