expostbus51


RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAA

RAAD PLEIT VOOR NEDERLAND REGIELAND

PERSBERICHT

Raad pleit voor 'Nederland regieland'
We moeten op een vernieuwende manier ruimte geven aan de ontwikkeling van het goederenvervoer, want dat is noodzakelijk voor de economie en voor verbetering van de leefomgeving. Dat betekent dat we onze koers moeten richten op 'Nederland regieland'. Ook moeten alle externe kosten van transport, dus ook van schaarse ruimte, worden doorberekend voor een betere afweging tussen de vraag naar transport en het aanbod van transportmogelijkheden. Verder moeten we selectief zijn bij het aantrekken van internationale goederenstromen via de havens. Dat staat in het advies 'Ruimtelijke vernieuwing internationaal goederenvervoer' dat de Raad voor verkeer en waterstaat aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft uitgebracht.
Internationaal goederenvervoer blijft groeien als gevolg van de groei van productie en consumptie en vooral door de geografische spreiding daarvan. Maatregelen om de vraag naar transport terug te dringen liggen vooral buiten het transportsysteem zelf. Nodig is ingrijpen in het ruimtelijke en economische systeem. 'Door onze economie te vernieuwen naar een kennis- en diensteneconomie kunnen we meer waarde toevoegen aan de goederenstromen die door ons land gaan. Landen en regio.s die als eerste initiatieven nemen, zullen hun concurrentie-kracht vergroten en beter voorbereid zijn op de toekomst', aldus raadslid drs. P. Bouw, onder wiens voorzitterschap het advies is opgesteld. Doorberekening van kosten van gebruik van ruimte, infrastructuur en milieu is daarbij een onmisbaar middel. Dit bevordert preventie van transport (ontkoppeling groei economie - groei transport) en selectiviteit in goederenstromen. Nederland moet hierin een voortrekkersrol spelen en bondgenoten in Europa zoeken. De behoefte aan transport blijft toenemen en dit leidt tot een groot beroep op de ruimte en tot spanning tussen economie en milieu. De schaarste aan ruimte moeten we in rekening brengen om modal shift, een andere verdeling van transport over de vervoerwijzen, te bewerkstelligen. Verder is een Europees zeehavenbeleid nodig om te komen tot een door de markt gestuurde, effectievere spreiding van continentale transportstromen over Europa. Door short sea kan de functie van de mainport Rotterdam verder worden versterkt, met minder belasting van het milieu. De spanning bij het milieu (emissies en geluid) moeten we vooral door regelgeving aan de bron aanpakken. Een vervoerfonds, zoals ook bepleit in het advies over het binnenlandse vervoer (1998), zorgt ervoor dat de opbrengsten worden ingezet voor preventie, selectie, het innovatief accommoderen van het internationale goederenvervoer en voor kwalitatief hoogwaardige infrastructuur die is toegesneden op het goederenvervoer. Door tijdig deze strategie te gaan volgen bij de ruimtelijke vernieuwing voor het internationale goederenvervoer kan ons land zich ontwikkelen tot 'Nederland regieland', gunstig voor de economie en voor de leefomgeving. 'Niet kwantiteit, maar kwaliteit en toegevoegde waarde moeten voorop staan', aldus de heer Bouw. De Raad voor verkeer en waterstaat adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren. De Raad staat onder voorzitterschap van de heer Scherpenhuijsen Rom.


- niet voor publicatie -
De samenvatting van het advies is geplaatst op de Internetsite van de Raad, www.raadvenw.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Raad voor verkeer en waterstaat
Telefoon 070 - 361 87 59
Telefax 070 - 361 87 65
E-mail secr@raadvenw.nl

30 sep 99 14:13

Deel: ' Raad pleit voor 'Nederland regieland' '
Lees ook