gemeente maastricht

017 raad van state haalt streep door bedrijventerrein maastricht-eijsden

28 maart 2000

tien hectare potentieel bedrijfsterrein naar de das. dat is het belangrijkste gevolg van de uitspraak van de raad van state inzake het bedrijventerrein maastricht-eijsden. daarnaast zijn ook de megadisco, het bustransferium, en de park & ride-voorziening voor het mecc van de baan.

de gemeente maastricht is vooral geschrokken van het eerste punt: door tien hectare (van de tachtig in totaal) van het beoogde bedrijventerrein, bovenop de reeds geplande groene gebieden, toe te wijzen als leefgebied voor de das, loopt de ingebruikname van het bedrijventerrein minstens een jaar vertraging op. het bestemmingsplan moet namelijk na de uitspraak van de raad van state worden gerepareerd en de geplande verkaveling moet worden herzien. het lag in de bedoeling dit jaar nog met de uitgifte van bedrijventerreinen te beginnen.

de directe financiële schade voor de stad als gevolg van het schrappen van de tien hectare, bedraagt ruim tien miljoen gulden. de economische schade op de langere termijn is zo mogelijk nog groter. de stad heeft momenteel nog maar een kleine hectare bedrijfsterrein te vergeven, terwijl er aanvragen liggen voor zeker zeven hectare per jaar. ook heeft maastricht het beoogde bedrijventerrein hard nodig voor het verplaatsen van bestaande bedrijven, onder andere uit de noord-westentrée. de verkleining van het bedrijventerrein én de vertraging frustreren daardoor economische en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

voor wat betreft het dassengebied waren de stichting das & boom en de provincie limburg partijen in het conflict. de provincie heeft het gehele gebied van tachtig hectare namelijk in haar streekplan bedrijventerreinen de bestemming bedrijventerrein gegeven. de stichting das & boom wilde echter een groene zone in het gebied vrijhouden als ecologische verbinding voor dassen die van het savelsbos naar de pietersberg trekken. de raad van state heeft de stichting in het gelijk gesteld en het gebied bepaald op ongeveer tien hectare, begrensd door de schaapbroekweg in het noorden en het spoor (ter hoogte van de veiling) in het oosten. in dit gebied ligt nu ook een dassenburcht, reden waarom in het plan van de gemeente reeds een groene zone (weliswaar beperkter dan de raad van state nu vaststelt) is opgenomen.

hoewel officieel geen partij, is de maastrichtse samenleving de gedupeerde in de uitspraak van de raad van state. de gemeente is verbaasd en verrast over deze uitspraak. in de eerste plaats omdat de raad van state een eerder verzoek van de stichting das en boom om de planontwikkeling op te schorten, heeft afgewezen en de gemeente uitdrukkelijk in de gelegenheid heeft gesteld door te gaan met de planontwikkeling. op de tweede plaats omdat de gemeente sterk betwijfelt of de op deze plek geplande ecologische verbindingszone ook werkelijk een oplossing biedt voor de das: ten oosten ervan (gronsveld) ligt immers dichte bebouwing (onder andere de veiling) die een blijvend obstakel zal vormen in de door das & boom gewenste dassenroute tussen savelsbos en pietersberg. op de derde plaats omdat in het huidige plan al een brede groenstrook is gepland langs de 'zeep': een watergang ten zuiden van de schaapbroekweg waarlangs de dassen zouden trekken. op de vierde plaats omdat volgens de gemeente niet onomstotelijk vast is komen te staan dat de aanwezige dassenburcht - die doorslaggevend is geweest in de motivering om de gewenste ecologische verbindingszone juist op deze plek, midden in het bedrijventerrein, te situeren - daadwerkelijk bewoond wordt. van een tweede dassenburcht is onomstotelijk vastgesteld dat deze reeds lange tijd is verlaten.

de gemeente erkent overigens het belang van zulk een ecologische zone, maar bestrijdt de door de raad van state aangewezen locatie. bezien kan worden, in samenspraak met das & boom en de gemeente eijsden, of er geen alternatief denkbaar is ten zuiden van het terrein. er moet immers nog altijd een 'compensatiebos' worden aangelegd als gevolg van de streekplanherziening, waarbij ieder nieuwe bedrijfsterrein gecompenseerd moet worden met nieuwe natuur. de plek van dat bos (20 hectare) is nog niet gepland, maar het zal ergens tussen het bedrijventerrein en oost-maarland moeten komen. maar dat is eijsdens grondgebied, en daar kan en wil maastricht nu geen uitspraken over doen.

het tweede gebied waar de raad van state een uitspraak over heeft gedaan, is het zeven hectare grote gebied ten noorden van de köbbesweg. de gemeente wilde hier de aanleg van een bustransferium, een park & ride-voorziening voor het mecc en een megadisco toestaan. daartoe zou de provincie de bestemming van dit gebied van 'bedrijfsterrein' moeten veranderen in 'bijzondere doeleinden': provinciale streekplannen staan immers 'boven' gemeentelijke bestemmingsplannen. de provincie heeft dit altijd geweigerd en is nu door de raad van state in het gelijk gesteld. de gemeente zou, volgens de raad van state, de noodzaak van park & ride en bustransferium op deze plek niet voldoende hebben aangetoond en ook niet hard hebben kunnen maken dat voor de megadisco geen alternatief elders in de stad voorhanden is.

natuurlijk is het zo dat de grond die door deze uitspraak weer vrijkomt als bedrijfsterrein (het 'discogebied'), enige compensatie biedt voor de tien verloren hectares in het 'dassengebied'. helaas zal dit niet de volle zeven hectare zijn die het gebied ten noorden van de köbbesweg groot is. er moeten meer nieuwe ontsluitingswegen worden aangelegd (wat ook weer extra kosten met zich meebrengt) en de grond zal herverkaveld moeten worden, wat ook verlies aan efficiënt gebruik met zich meebrengt.
bovendien is en blijft het zo dat per saldo de directe financiële schade voor de maastrichtse samenleving ruim tien miljoen gulden blijft, los van de bovengenoemde economische schade op langere termijn. het feit dat een deel van de geplande bedrijvigheid in het 'dassengebied' wellicht in het 'discogebied' terecht kan, doet daar niets aan af, want ook in het laatste gebied zouden de grondopbrengsten bij de bestemming 'bijzondere doeleinden' minstens hetzelfde zijn als bij de bestemming 'bedrijventerrein', vanwege intensiever ruimtegebruik.

wellicht ten overvloede: de hierboven genoemde uitspraken van de raad van state hebben betrekking op twee gebieden binnen het geplande bedrijventerrein, die beide op maastrichts grondgebied liggen.

Deel: ' Raad van State haalt streep door terrein Maastricht-Eijsden '
Lees ook