Raad voor het Landelijk Gebied

RAAD VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Samenhang binnen agrosector neemt af

De agribusiness in Nederland verliest zijn specifieke binding met de Nederlandse landbouw. Dit schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied in een advies dat hij aan de minister van LNV uitbracht. Voedingsmiddelenindustrie, handel en logistiek in de agrosector lijken steeds meer op andere economische sectoren en raken daarmee sterk verweven. Daarom is meer samenhang nodig tussen overheden, overheidsdiensten en daarmee samenhangende instellingen die zich op de agrosector en andere sectoren richten. Ook wordt de agribusiness steeds minder afhankelijk van de primaire produktie in Nederland. Nu al draait de helft van de agribusiness op buitenlandse grondstoffen.

De minister had de raad - het belangrijkste adviescollege van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - gevraagd over dit onderwerp een advies uit te brengen. In zijn advies .Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri., over de vestigingsvoorwaarden voor de internationale agribusiness, constateert de raad dat de toenemende vervlechting van sectoren in de huidige netwerkeconomie een intensievere samenwerking tussen en binnen ministeries noodzakelijk maakt. Tevens wordt samenwerking tussen overheidsorganisaties die het bedrijfsleven ondersteunen, steeds belangrijker. Afstemming van regelgeving, gehanteerde definities, normen en het statistisch onderzoek vragen om kritische aandacht.

Het vestigingsklimaat voor internationaal werkende bedrijven is nu gunstig. De agribusiness kan daarvan profiteren maar zal ook geconfronteerd worden met een verminderde grondstoffenproductie in Nederland en met veranderingen in handelsfuncties en distributie. De uitbreiding van de Europese Unie zal vooral leiden tot versterking van de agribusiness búiten de Nederlandse grenzen. De oriëntatie op brain- en regiefuncties in de internationale arbeidsverdeling is aantrekkelijk vanwege hoogwaardige werkgelegenheid maar deze kan zich makkelijk verplaatsen naar andere landen.

De raad wijst erop dat vooral de niet-economische aspecten zoals de begeleiding van bedrijven door lokale overheden en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving belangrijke vestigingsfactoren worden. Door de harmonisatie in EU-verband gaan de harde economische vestigingsvoorwaarden van de verschillende landen steeds meer op elkaar lijken, zodat andere nationale verworvenheden belangrijker worden. Het economisch vestigingsklimaat is daarom vooral ook gebaat bij het investeren in onderwijs, innovatievermogen en omgevingskwaliteit.

Een grote omslag in het overheidshandelen is niet nodig. De bestaande inspanningen moeten worden voortgezet en op onderdelen bijgesteld of geïntensiveerd. Nu de details steeds belangrijker worden, is een voortdurende fine tuning van de beleidsinzet op de veranderende omstandigheden nodig.

noot voor de redactie:
Het advies is in gedrukte vorm te verkrijgen bij het secretariaat van de raad en in digitale vorm via de website www.rlg.nl Voor nadere informatie over dit advies kunt u terecht bij Wim Brandenburg (033.4619948).


Raad voor het Landelijk Gebied
Stationsplein 14
3818 LE Amersfoort
tel: +31 33 4619948
fax: +31 33 4615310
www.rlg.nl.....................


01 aug 01 09:30
Deel: ' Raad voor het landelijke gebied afname samenhang agrosector '
Lees ook