RVD/DV

MINISTERRAAD: RAADGEVEND REFERENDUM MAAKT WEG VRIJ CORRECTIEF.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
25 februari 2000

RAADGEVEND REFERENDUM MAAKT WEG VRIJ VOOR CORRECTIEF REFERENDUM

Via een raadgevend referendum moeten burgers de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over reeds aangenomen, maar nog niet in werking genomen wetten. Het raadgevend referendum is slechts een tijdelijke regeling, omdat het in functie en perspectief staat van het voorstel tot grondwetsherziening over het correctief referendum. Uiteindelijk moet een grondwetsherziening leiden tot een correctief referendum dat bindend is.

De ministerraad heeft ingestemd met indiening van het wetsvoorstel voor een tijdelijke referendumwet en grondwetsherziening voor een beslissend correctief referendum. Samen met de indiening van deze wetsvoorstellen wordt een proeve naar de Kamer gestuurd die inzicht geeft in de uitvoeringswetgeving. Bij een raadgevend referendum behoudt de wetgever de mogelijkheid om - gemotiveerd - de wens van de burgers af te wijzen. De grondwetsherziening is inhoudelijk gelijk aan de versie die in mei 1999 door de Eerste Kamer is afgewezen (.Nacht van Wiegel.). Het betreft hier een correctief referendum waarvan de uitspraak bindend is. De Raad van State heeft over beide voorstellen positief geadviseerd.

Het raadgevend referendum heeft op nationaal niveau in beginsel betrekking op alle wetten die zijn aangenomen door de Staten-Generaal en die zijn bekrachtigd door de Koningin. Het gaat hierbij om wetten die wel zijn aangenomen en bekrachtigd zijn, maar nog niet in werking zijn getreden. Een referendum kan pas gehouden worden, wanneer op nationaal niveau een inleidend verzoek is gedaan door 40.000 kiesgerechtigden en een definitief verzoek van 600.000 kiesgerechtigden. Voor provincies en gemeenten gelden aantallen afhankelijk van het aantal inwoners. De uitslag van een referendum is geldig wanneer een meerderheid tegen is, en die meerderheid tenminste 30% van de kiesgerechtigden betreft. Uitgezonderd zijn onder meer wetten die betrekking hebben op het koningschap, het koninklijk huis en wetten tot grondwetswijziging. Planologische Kern Beslissingen (PKB.s) zijn eveneens uitgesloten.

Bij referenda op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn, naast algemeen verbindende voorschriften van provinciale staten en gemeenteraden, onder meer ook bestemmingsplannen en grenscorrecties referendabel. Voorwaarde in het geval van bestemmingsplannen is wel, dat het geen uitvoering geeft aan besluiten op nationaal of provinciaal niveau. Belasting- en legesverordeningen zijn in beginsel referendabel, maar kunnen door provincie of gemeente zelf worden uitgezonderd.

De kosten die gemeenten en provincies maken voor het uitvoeren van een nationaal referendum zullen door het Rijk worden vergoed. De kosten die provincies of gemeenten maken voor de eigen referenda zijn eigen bestuurskosten, en dienen daarom door de provincies respectievelijk gemeenten zelf gedragen te worden.

RVD, 25.02.2000

25 feb 00 17:05

Deel: ' Raadgevend referendum weg vrij voor correctief referendum '
Lees ook