Gemeente Avereest

Raadsagenda 20 oktober 1999

AAN: de leden van de raad

Geachte leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van Avereest, welke zal worden gehouden op woensdag 20 oktober 1999 om 14.00 uur in het gemeentehuis (raadszaal).

Hoogachtend,

de voorzitter,

A.J. Pijlman


1. Opening.

2. Algemene beschouwingen begroting algemene dienst 2000.
3. Evaluatie collegeprogramma 1999-2003.

4. Vaststelling van:


* begroting 2000 * begrotingswijzigingen 2000 * meerjarenramingen
2001 t/m 2003 * jaarprogramma's 2000 voor:
- nieuwe investeringen; - vervangingsinvesteringen; - nieuwe activiteiten


5. Kasgeldvoorzieningen in het jaar 2000

6. Ingebruikgeving van de gemeentelijke sportaccommodaties en vaststelling van tarieven

7. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening onroerend-zaak belastingen

8. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening hondenbelasting

9. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe legesverordening
10. Vervallen.Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening afvalstoffenheffing

11. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening rioolgelden
12. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening marktgelden
13. Wijziging tarieven en vaststelling nieuwe verordening begraafrechten

14. Vaststelling notulen van de vergadering van 23 september 1999
15. Ingekomen stukken en mededelingen

16. Voorbereidingsbesluiten

17. Vervallen.

18. Toekennen gewenningsbijdrage in verband met invoering C.V.V.
19. Wijziging Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs gemeente Avereest

20. Deelnotitie Jongerenparticipatie en Contactlegging
21. Vaststellen wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
22. Vervallen.

23. Najaarsnota 1999

24. Begrotingswijzigingen

25. Rondvraag

26. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsagenda Avereest '
Lees ook