Gemeente Goes


* Opening
Voortaan worden drie nieuwe punten op de agenda vermeld, namelijk: - vaststelling agenda;
- vragenuur voor leden gemeenteraad;
- spreekrecht burgers.


* Vaststelling agenda
De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

Op de derde donderdag van de maand is er om 19.30 uur een vragenuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het raadslid dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter. De voorzitter van de raad bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouders en voor de overige leden van de raad.

Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woorden voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd: - over een besluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan;
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
- indien een klacht ingevolge de AWB kan of kon worden ingediend.

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Deel: ' Raadsagenda's gemeente Goes '
Lees ook