Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 25 november 1999

Rectificatie

In het Raadsbericht over de begroting 2000 zijn enkele getallen verkeerd gemeld. De begroting van ruim 10 miljard gulden toont, door de besluiten van de Gemeenteraad, een overschot van bijna 1,1 miljoen en de Gemeenteraad heeft voor de Stedelijke Visie fl. 875,- miljoen beschikbaar gesteld.

Personalia

De Gemeenteraad heeft mw. M.G. Dekker benoemd tot directeur van de dienst Stedelijk Onderwijs. Mevrouw Dekker is sinds 1996 lid van de directieraad en directeur Educatie van het NOVA college in Haarlem.

Inbraakwerende maatregelen woningen
Bij renovatie- en nieuwbouwplannen van woningen zal de gemeente er op toezien dat inbraakwerende voorzieningen, zoals beschreven in het politiekeurmerk, zo veel mogelijk worden toegepast. Voor woningcorporaties en voor particuliere woningbezitters wordt een regeling uitgewerkt die hen stimuleert woningen aan de eisen van het politiekeurmerk te laten voldoen. In het Bouwbesluit met ingang van 1 januari jl. zijn al bepalingen opgenomen over inbraakwerende maatregelen. Daarnaast zal in de discussie over de regeling Particuliere Woningverbetering het belang van deze maatregelen een aandachtspunt zijn.
De Gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan, waarmee de motie Çelik (1998) is afgedaan.

Rotterdam sluit zich aan bij Waarborgfonds Eigen Woningen Rotterdam sluit zich aan bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Aanleiding is de Wet Bevordering Eigen Woningbezit, die op 1 juli 2000 van kracht wordt. In de wet staat dat kopers van een huis in aanmerking kunnen komen voor koopsubsidie. Voorwaarde is onder meer dat men Nationale Hypotheekgarantie bij het WEW aanvraagt. De gemeente wil zich met ingang van 1 januari 2000 bij het WEW aansluiten. Als vervolgens de koopsubsidie een feit is, komen ook Rotterdamse huizenkopers hiervoor in aanmerking. Deze ontwikkeling draagt tevens bij aan de bevordering van het eigen woningbezit.

Prix Becqué ingesteld
De gemeenteraad heeft de Prix Becqué ingesteld. Deze prijs voor innovatieve ideeën op het gebied van meervoudig ruimtegebruik wordt volgens het voorstel eenmaal in de vier jaar uitgereikt, te beginnen in 2000, tijdens een symposium, mits er sprake is van meer dan één innovatief idee. Het oordeel hierover wordt toegewezen aan het Ambtelijk Platform Meervoudig Ruimtegebruik, dat voor dat doel wordt uitgebreid met de voormalige raadsleden Rob Becqué en Peter Aubert. Bedrijven, gemeenten en inwoners van de Stadsregio Rotterdam kunnen meedingen naar de prijs van fl. 11.000. De Prix Becqué, vernoemd naar oud-raadslid Rob Becqué, is bedoeld om vernieuwende plannen voor zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik te stimuleren. Het initiatief tot de Prix Becqué is genomen door het oud-raadslid Aubert en raadslid Peet.

Rotterdams Onderwijs- en Educatiebeleid 1999 - 2003 Met de vaststelling van de nota Stedelijk Onderwijsbeleid heeft de Gemeenteraad zich uitgesproken over het Onderwijs- en Educatiebeleid en de relatie met het Rotterdamse Onderwijs in de periode 1999 - 2003. De nota, die is besproken met de deelgemeenten en het onderwijsveld, geeft aan hoe het gemeentelijk onderwijsbeleid en het regeringsbeleid samen het Stedelijk onderwijsbeleid vormen. Aan de hand van een indeling in leeftijdsgroepen geeft de nota aan waar de prioriteiten liggen en hoe de geldstromen lopen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de investeringen in de voorschoolse periode, de kwaliteitsverbetering van het onderwijs (KEA-project), de betrokkenheid van ouders en bondgenoten in de Brede School, Beroepsonderwijs en VolwassenEducatie, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en een sluitende aanpak voor alle jongeren die op enig moment dreigen uit te vallen. De samenhang van een geconcentreerde aanpak voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is te vinden in de wijkaanpak. De zorg voor het beste onderwijs voor alle Rotterdammers is één van de prioriteiten in de stedelijke visie 2010 "Rotterdam op Koers". De Gemeenteraad nam met algemene instemming een PvdA motie aan waarin wordt gevraagd het Centrum voor Educatieve Dienstverlening opdracht te geven in intensieve begeleiding te voorzien van leerkrachten die een verkorte opleiding hebben gevolgd. Ook de motie van het CDA waarin wordt gevraagd om een integrale gemeentebrede beleidsnotitie over de scholings- en educatiebudgetten die voor Rotterdammers beschikbaar zijn werd met algemene instemming aangenomen.

Drie miljoen extra voor deelgemeenten
Vanaf volgend jaar wordt fl. 3 miljoen gereserveerd voor verbeterplannen van de deelgemeenten. Met dit geld kunnen ze hun achterstand op het gebied van personeelsbeleid en -formatie inlopen. Met dit besluit volgt de Gemeenteraad een aanbeveling op uit een dit voorjaar uitgevoerd onderzoek naar het functioneren van deelgemeenten. Om in aanmerking te komen voor een deel van het extra budget moeten deelgemeenten aangeven hoe ze hun organisatie willen verbeteren. De Gemeenteraad besloot dit tijdens de bespreking van de nota 'Samen sterk: naar een sterk stadsbestuur met krachtige deelgemeenten.' Namens de deelgemeenten hield Dick Klaassen, voorzitter van de deelgemeente Prins Alexander een pleidooi voor verbetering van de positie van de deelgemeenten. Volgend jaar volgt de afronding van de discussie over taken en bevoegdheden van de deelgemeenten. Ook de verbetering van de deelgemeentelijke bestuursondersteuning en de versterking van het deelgemeentelijk opdrachtgeverschap staan volgend jaar op de rol. In de begroting van 2001 kunnen de noodzakelijke budgettaire uitwerkingen worden geregeld. Met het raadsdebat is de motie Janssens (26 november 1998) afgedaan.

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook