Gemeente Rotterdam


Raadsbericht van 30 september 1999

Personalia

De Gemeenteraad heeft de geloofsbrieven van drs. A.C.A. Vlaardingerbroek (SGR) en drs. M.G.J. van Muijen (PvdA) onderzocht en in orde bevonden. Dit betekent dat zij in de raadsvergadering van 14 oktober kunnen worden geïnstalleerd als lid van de raad. De Gemeenteraad heeft mw. S.G. Tóth en de heren M.J.D. Jansen en J.P. Pot herbenoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Brief College over onregelmatigheden in Stadhuis

Het College van B. en W. heeft de Gemeenteraad een brief geschreven naar aanleiding van berichten in de media over onregelmatigheden in het stadhuis. Over de ambtelijke onregelmatigheden was het seniorenconvent van de Gemeenteraad al eerder ingelicht. Het raadslid C.J.E. van Heumen (SP) heeft het college uitgenodigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar 'gedragingen' van huidige en voormalige leden van het college van burgemeester en wethouders. Het college zal geen initiatief nemen voor dit onderzoek, mede omdat de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (het onderzoeksorgaan van de Gemeenteraad voor dit soort zaken) heeft aangekondigd een dergelijk onderzoek te gaan doen. De Gemeenteraad stemde, met uitzondering van SP en Stadspartij, in met de strekking van de brief en de voorgestelde procedure.

fl. 75.000,- voor Gemeentelijke Kredietbank

Voor investeringen in automatisering en huisvesting heeft de Gemeenteraad aan de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR) respectievelijk fl.50.000,- en fl.25.000,- toegekend. Dit geld was al aangevraagd bij de begroting 1999, maar is toen niet toegekend in verband met de toekomstdiscussie over de positie van de GKR. Nu blijkt echter, na een ergonomisch onderzoek, dat de werkplekken niet voldoen aan de ARBO norm. De investering in automatisering is nodig omdat de GKR anders haar taak bij de schuldhulpverlening niet kan vervullen.

fl. 57,4 miljoen voor vlootplan Gemeentelijk Havenbedrijf

De Gemeenteraad heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) een krediet van 57,4 miljoen gulden verleend voor het Vlootplan Nautische Operaties 1998 - 2010. De vloot van het GHR wordt ingezet bij het handhaven van het veiligheidsniveau in de haven, ook bij incidenten en calamiteiten. Een groot deel van de huidige vloot is aan het eind van haar technische en operationele levensduur. De gemiddelde leeftijd van de vloot is ruim 30 jaar. Het Havenbedrijf heeft een studie verricht naar de behoefte aan vaartuigen voor zijn nautische taken tot 2010. De nieuwe vloot zal een schip minder tellen en gaat van 12 naar 11 schepen.

Subsidieverordening woningbouw op voormalige bedrijfslocaties

De Gemeenteraad heeft de mogelijkheden voor subsidie bij de bouw van woningen op voormalige bedrijfslocaties uitgebreid. Vanaf 1995 is die mogelijkheid er al, maar die gold alleen voor delen van de binnenstad. De nieuwe subsidieverordening 'Functieveranderingslocaties 1999' geldt voor het bebouwde deel van de stad binnen de bebouwingsgrenzen uit 1971. Doel van de subsidie is om meer woningen binnen het stedelijk gebied te krijgen. Rotterdam heeft zich in het kader van de VINEX-afspraken verplicht om van 1995 - 2005 12.500 woningen binnen de stad te bouwen, los van de uitbreidingslocaties. Door leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden te verbouwen tot woningen en in onbruik geraakte bedrijfsterreinen of andere voorzieningen te gebruiken voor woningbouw kan een bijdrage aan de VINEX-opgave worden geleverd. De subsidie is bedoeld om de woonfunctie van de binnenstad uit te breiden, en daarvoor ook de minder gemakkelijke locaties te benutten. Met het vaststellen van de nieuwe verordening is de vorige, de verordening Geldelijke Steun Stedelijk Wonen, overbodig geworden. De Gemeenteraad heeft deze dan ook ingetrokken.

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook