Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 13 januari 2000

Ad-hoc raadscommissie voor rapport commissie Elzinga Burgemeester mr. Ivo Opstelten heeft in zijn Nieuwjaarstoespraak voor de Gemeenteraad aangekondigd dat B. en W. binnenkort met een voorstel komen voor een ad-hoc commissie uit de Gemeenteraad. Deze commissie zal, binnen een redelijk korte termijn, een inhoudelijk advies aan de Raad uitbrengen over het rapport van de Staatscommissie Dualisme en Lokale democratie, de commissie Elzinga. Het rapport verschijnt op maandag 17 januari. De commissie zal concrete voorstellen doen over hoe het dualisme en de lokale democratie in Rotterdam versterkt kunnen worden.

Personalia

De Gemeenteraad heeft de heer drs.ing. C. Maas met ingang van 1 januari 2000 benoemd tot voorzitter van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder dankzegging voor de door hem aan het orkest verleende diensten is aan de heer. dr. J.E.Andriessen ontslag verleend als voorzitter van het orkest. Tot directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst is benoemd de heer Th. H. (Ton) de Vos. Ton de Vos is sinds 1979 in gemeentedienst, sinds 1990 als beleidsadviseur en plaatsvervangend hoofd Cultuur en Recreatie van de Directie Sociale en Culturele Zaken van de bestuursdienst. Hij volgt Hans Walgenbach op, die directeur van het Historisch Museum is geworden.

Renovatie Stadionviaduct
De Gemeenteraad stelt fl. 12,9 miljoen beschikbaar om het Stadionviaduct te renoveren. Het beton van het Stadionviaduct, dat dateert uit 1942, scheurt en brokkelt af en het wapeningsijzer roest. Aan het viaduct zijn bedrijfsruimten gevestigd, zodat op enkele plaatsen een grondige renovatie uitgevoerd moet worden. Er is gekozen voor renovatie en niet voor een compleet nieuw viaduct, omdat de kosten hiervoor fl.60 miljoen zouden bedragen. De renovatiewerkzaamheden worden over meerdere jaren uitgevoerd.

Krediet fietstrommels
De Gemeenteraad heeft besloten in de periode 1999 - 2001 jaarlijks fl. 150.000 uit het Parkeerfonds beschikbaar te stellen voor het plaatsen van fietstrommels. Naar aanleiding van het `Actieplan Fietsparkeren' zijn o.a. fietstrommels geplaatst in de Rochussenstraat/ Breitnerstraat (Oude Westen). De fietstrommels kosten per stuk fl. 10.000 en zijn overdekt en afsluitbaar. In het Parkeerfonds is jaarlijks een bedrag van fl. 400.000 gereserveerd voor fietsvoorzieningen, waaronder de fietstrommels. Omdat uit de post fietsvoorzieningen al verplichtingen zijn aangegaan voor fl. 400.000 en de verwachting is dat dit ook de komende jaren (1999-2001) het geval zal zijn, stelt het College voor om in het Parkeerfonds fl. 150.000 uitsluitend te reserveren voor de plaatsing van fietstrommels.

Internationale beeldencollectie/Culturele As
De Gemeenteraad heeft besloten fl.2 miljoen aan het Fonds Stadsverfraaiing te onttrekken en dit toe te voegen aan het budget van de kostenplaats kunstzaken. Het geld is bedoeld om de plannen rond de Internationale Beeldencollectie en de Culturele As uit te voeren. Om de collectie in de buitenruimte goed tot zijn recht te laten komen voorziet het plan Centrum Beeldende Kunst ook in verplaatsingen en verbeteringen van de kunstwerken. De versterking van de Internationale Beeldencollectie vindt plaats op basis van de bestaande kernen binnen de huidige collectie. Daaraan gekoppeld wordt de zogenoemde Culturele As (de Westersingel van C.S. tot de rivier) versterkt door een lichtplan en een gezichtsbepalend monumentaal werk aan het Kruisplein. De SP stemde tegen het voorstel.

Financiering parkeergarage Erasmusbrug
De Gemeenteraad heeft een krediet van fl. 8 miljoen verleend aan het Parkeerbedrijf Rotterdam (PBR) voor de bouw van de Parkeergarage Erasmusbrug. De bouw is voorgefinancierd door het OBR in het kader van de bouw van de Erasmusbrug en zal binnenkort in rekening worden gebracht bij het PBR. De helft van dit bedrag (fl. 4 miljoen) is bestemd voor een capaciteitsuitbreiding ten opzichte van de huidige situatie (460 i.p.v. 330 parkeerplaatsen) door de bouw van een volautomatische bestuurde autoverplaatsing en -opslag, De SP stemde tegen het voorstel.

Jaarlijks 80.000 m2 nieuwbouw kantoren
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de nota 'Rotterdam in zaken, kantorenbeleid 1999 - 2003'. Het huidige beleid, een jaarlijks gemiddelde van 80.000 m2 nieuwbouw van kantoren, wordt voortgezet. Nieuw is het plan om in de wijken in de buurt van metrostations kleinschalige kantoren te bouwen. Dit past in de stimulering van economie in de wijk, een onderdeel van de Wijkaanpak. Verder wordt voor vier andere marktsegmenten ontwikkeld en gebouwd: kantorenboulevards, overige centrumlocaties, knooppuntlocaties en kantoren op bedrijven- en haventerreinen. Op advies van de raadscommissie ROG wordt in 'Rotterdam in Zaken' ook aandacht besteed aan de attractieve stad, duurzaamheid in kantoorgebouwen en de woonfunctie van lanen en singels.

Invulling Strategische Wijkaanpak
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de invulling van de Strategische Wijkaanpak en met de verdeling van het geld voor de wijkaanpak. Voor de zes gebieden in de deelgemeenten Charlois, Delfshaven Feijenoord, Hoogvliet, Noord en Kralingen-Crooswijk die zijn aangewezen als strategisch is fl. 134,1 miljoen beschikbaar aan projecten in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Voor verbetering van particuliere woningen is in deze gebieden fl. 25 miljoen beschikbaar. Daarnaast krijgen Delfshaven en Feijenoord samen nog fl. 54,3 miljoen Europese middelen. Voor de overige wijkaanpakgebieden is fl. 33,5 miljoen ISV geld beschikbaar en fl. 25 miljoen voor verbetering van particuliere woningen. De organisatie van de Strategische Wijkaanpak vergt fl. 17,4 miljoen. Een amendement van D66 om deze 'overhead' te schrappen en het geld toe te voegen aan de fl. 33,5 miljoen haalde het niet. De Gemeenteraad nam twee moties aan: een CDA-motie om te onderzoeken om de particuliere woningver-betering te versnellen en een motie van de PvdA, waarin het college wordt verzocht maximaal fl. 10 miljoen van de meevaller in het stadsvernieuwingsfonds toe te voegen aan de fl. 33,5 miljoen voor de overige wijkaanpakgebieden. Een mondeling amendement van het CDA zorgde ervoor dat de stuurgroepen een maand langer (tot 1 maart) de tijd krijgen om uitvoeringsplannen op te stellen.

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook