Gemeente RotterdamRaadsvergadering van 9 maart 2000

Rotterdam zet door: strategie voor beleid personeel en organisatie De Gemeenteraad heeft door het vaststellen van de strategische notitie 'Rotterdam zet door' de werk- en denkrichting van het beleid voor personeel en organisatie van de Gemeente Rotterdam vastgelegd. Met 'Rotterdam zet door' wordt in het personeels- en organisatie-beleid nog nadrukkelijker aangesloten bij de ambities van de gemeente zoals die zijn verwoord in het collegeprogramma 'met Raad en Daad' en de deelprogramma's die daaruit voortgekomen zijn. In een actieplan zijn de speerpunten concreet gemaakt met ruim 40 actiepunten, die vooral de programma's Doelmatigheid, Overheid 2000+ en Veelkleurige Stad ondersteunen.

Bijna 4 miljoen voor renovatie Blaakoverbouwing De Gemeenteraad heeft een krediet van fl. fl. 3.979.000,- beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Blaakoverbouwing, de promenade omgeven door de kubuswoningen die als viaduct over de Blaak de Mariniersweg c.q. Binnenrotte/Hoogstraat met de uitgaansgelegen-heden aan de Oude Haven verbindt. De in 1985 aangelegde promenade moet grondig gerenoveerd worden, omdat er veel klachten zijn over lekkage in de bedrijfsruimten die onder het viaduct zijn gebouwd. De promenade is openbaar gebied en de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.

2 miljoen voor automatisering Centrum Educatieve Dienstverlening De Gemeenteraad heeft fl. 2 miljoen beschikbaar besteld om de grote achterstand van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) in de uitbreiding en vervanging van automatiseringsapparatuur weg te werken. Dit is hard nodig nu in de directe omgeving van het CED, de scholen, de invoering van informatie- en communicatietechnologie grootschalig plaatsvindt. Begeleiders van het CED worden dan ook voortdurend geconfronteerd met vragen over begeleiding van leerprocessen in deze nieuwe ICT-omgevingen. Daarnaast is het nodig om oude apparatuur te vervangen in het licht van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Extra geld voor verslavingszorg
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de uitbreiding van de veldwerkformatie in de verslavingszorg. De kosten hiervan bedragen jaarlijks 585.000 gulden. Daarnaast komt er een extra budget van 250.000 gulden per jaar beschikbaar voor verslavingszaken, zodat bewonersinitiatieven op dit terrein kunnen worden gehonoreerd. Deze voorstellen zijn het gevolg van de knelpuntennota in de verslavingszorg, die na een bewonersactie eind vorig jaar is opgesteld. Het geld wordt in 2000 betaald uit de post Onvoorzien van de Algemene Dienst.

Meer duurdere koopwoningen in Rotterdam
Rotterdam moet een aantrekkelijke woonstad voor iedereen zijn dankzij een modern stads-centrum, veel groen, wonen langs de rivier en nieuwe aantrekkelijke wijken zoals Nesselande en de Kop van Zuid. Om mensen met hogere inkomens aan de stad te binden is de bouw van vooral dure koopwoningen nodig. Daarnaast moeten er van de voorraad 'bereikbare' huurwoningen, die voor lagere inkomens betaalbaar zijn, 130.000 overblijven. Dit staat in de nota 'Woonstadbeleid Rotterdam' die de Gemeenteraad heeft vastgesteld.

Ook heeft de Gemeenteraad het Bouw- en Investeringsprogramma 2000-2004 (B en I) vastgesteld. De komende vijf jaar worden er in Rotterdam jaarlijks 2.500 à 3.500 woningen gebouwd. Het aandeel sociale huur- en koopwoningen neemt af ten gunste van (duurdere) marktwoningen. Deze verschuiving past in het gemeentelijk beleid om het eigen woningbezit te stimuleren. In het B en I is ook het bouwprogramma van parkeergarages opgenomen. De komende jaren worden 17 wijkparkeergarages gebouwd die samen 1.538 parkeerplaatsen tellen. Hiervoor is fl. 29,7 miljoen gereserveerd. Twee amendementen van de SP bij beide voorstellen met als doel een grotere hoeveelheid bereikbare en betaalbare (huur)woningen kregen geen steun van de rest van de Gemeenteraad. De SP stemde tegen de nota Woonstadbeleid Rotterdam en maakte bij het B en I een voorbehoud voor wat betreft het aantal bereikbare en betaalbare woningen.

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook