Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 20 september 2001
Interpellatie over Las Palmas
Naar aanleiding van de problemen bij het Internationaal Beeldinstituut heeft de gemeenteraad, volgend op mondelinge vragen van F.J. van der Heijden (CDA) en een interpellatieverzoek van M.M.M. Kneepkens (Stadspartij), in meerderheid geconsta-teerd dat het college zijn uiterste best heeft gedaan om tot een werkbare constructie voor het Beeldinstituut in gebouw Las Palmas. De raad vindt het van groot belang dat het pand, met een culturele bestemming, behouden blijft voor de stad. Het college beraadt zich over nieuwe mogelijkheden en zal deze aan de gemeenteraad voorleggen. De Stadspartij diende, gesteund door de SP een motie van afkeuring in, waarin werd gesteld dat wethouder Kunstzaken de Raad onvoldoende heeft genformeerd over de tegenstellingen tussen de deelnemende instellingen aan het toekomstig Beeldinstituut. De motie werd door de Raad verworpen. Alleen de indieners stemden voor.

Gemeenteraad stelt hoofdlijnen masterplan Rotterdam Centraal vast De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het ontwerp-masterplan voor het Centraal Station en omgeving. Het masterplan voorziet in de bouw van een nieuwe integrale terminal voor alle vormen van (openbaar) vervoer en de realisatie van 640.000 m2 kantoren, woningen, winkels en stedelijke voorzieningen. Het kabinet (eerst verantwoordelijke voor de statdionsontwikkeling) heeft aangegeven in oktober met een eerste reactie op het masterplan te komen. Rotterdam wordt een volwaardige HST-halte in het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen.

In een breed ondersteunde motie-Peet (PvdA) vroeg de Gemeenteraad steun van de Rijksoverheid, o.m. door het beschikbaar stellen van de noodzakelijke financile bijdrage voor het openbaar vervoer knooppunt. De SP stemde tegen de motie. De Raad besloot unaniem bij amendement-Peet, dat bij de verdere uitwerking van het masterplan Rotterdam Centraal alternatieve oplossingen worden uitgewerkt voor de tram in de Provenierswijk en mogelijkheden worden uitgewerkt voor de toepassing van duurzaam bouwen principes. Het SP-amendement om ook alternatieven uit te werken zonder tramtunnel onder het CS kreeg alleen steun van SP en Stadspartij en haalde het dus niet.

De D66-motie waarin het College werd gevraagd er bij het Rijk op aan te dringen dat er in de toekomst geen gevaarlijke stoffen die leiden tot het overschrijden van de groepsrisico-norm over het traject spoortunnel-CS vervoerd zullen worden, werd verworpen, met alleen steun van D66, SP, Stadspartij en SGP/Christenunie. De meerderheid van de Raad wilde de VeiligheidsEffectRapportage afwachten. De SP stemde tegen het besluit om de hoofdlijnen van het ontwerp vast te stellen, maar ging wel akkoord met het besluit om het advies van de Commissie voor de MilieuEffectRapportage vast te stellen. De heer Kneepkens (Stadspartij) stemde tegen beide onderdelen van het voorstel.

Vragen over financile knelpunten instellingen
Een extern accountantsbureau onderzoekt de de beleidsmatige betekenis van de financile knelpunten die de Rotterdamse welzijnsinstellingen hebben aangegeven. Gestreefd wordt naar een standpunt van het college voor de begrotingsbehandeling. Over eventueel extra geld - naast de al toegezegde 1,7 miljoen - voor de instellingen wordt bij de begrotingsbehandeling een voorstel op de gebruikelijke wijze aan raad en raadscommissies voorgelegd.

Een antwoord op de vraag of onderdelen van de organisaties moeten sluiten als niet aan de problemen tegemoet wordt gekomen is pas te geven als het onderzoek is verricht. Dit heeft wethouder Korthuis (o.m. Maatschappelijke Dienstverlening) geantwoord op vragen van mw. dr. B.T.H.M. Palm (SP). Ze stelde de vragen naar aanleiding van de `noodkreet' van de instellingen aan de gemeenteraad. Wethouder Korthuis heeft op 13 september informeel met een aantal instellingen overlegd. Zij toonden zich verheugd met de wijze waarop het college naar een oplossing zoekt.

Ouderenbeleid wordt `Actief, Kleurrijk en Zorgzaam' De gemeenteraad heeft de nota Rotterdamse ouderenbeleid 2001-2004 "Actief, Kleurrijk en Zorgzaam" vastgesteld. Deze nota is tot stand gekomen na een uitgebreid interactief traject met de doelgroep en de intermediairen in het jaar 2000. In het ouderenwerk ziet de gemeente voor zichzelf vooral een regierol weggelegd. De gemeente richt zich op de ondersteuning van het zelforganiserend vermogen van het ouderenwerk, zodat nieuwe en eigentijdse vormen van sociale cohesie ontstaan. Gezien de demografische ontwikkelingen is extra aandacht en inspanning gerechtvaardigd voor de ouderen uit de groep etnische minderheden. Voor de uitvoering van extra activiteiten in het kader van de nota Ouderenbeleid is voor de komende periode een bedrag van 5445.362 (fl. 12 miljoen) aanvullende middelen gereserveerd.

Vernieuwd beleid grof huishoudelijk afval
De gemeenteraad heeft het beleid met betrekking tot de grof afvalstromen 'bouw- en sloopafval' en 'grof tuinafval' vernieuwd. Burgers moeten voortaan betalen voor het ophalen van bouw- en sloopafval. Als de Rotterdammer zijn bouw- en sloopafval zelf bij de n van de milieuparken brengt, behoeft hij geen kosten te betalen. Verder gaat de ROTEB de burgers stimuleren om grof tuinafval apart op te laten halen. In Hoogvliet, Pernis en Hoek van Holland zijn goede ervaringen opgedaan met de gescheiden inzameling van grof tuinaval. De ROTEB wilt dit nu in de hele stad gaan invoeren. Het apart inzamelen van grof tuinafval blijft gratis. De nieuwe dienst Stadstoezicht, waarin de reinigingspolitie is gentegreerd zal het toezicht en handhaving van de regels gebiedsgericht gaan versterken.

Geen precario meer voor rolluiken
De gemeenteraad heeft besloten om rolluiken (inclusief alarminstallaties) met ingang van het jaar 2001 vrij te stellen van precariobelasting. Precariobelasting wordt geheven voor zaken die zich in, op of boven de openbare gemeentegrond bevinden. De vrijstelling voor rolluiken geldt zowel voor woningen als bedrijfspanden. Het feit dat winkeliers vaak door verzekeringsmaatschappijen worden verplicht om een rolluik en een alarminstallatie aan te brengen, was een belangrijke overweging in de besluitvorming. Met dit besluit is de motie `precario rolluiken' uitgevoerd, die in november 2000 door de VVD Is ingediend. Het niet langer belasten van rolluiken kost de gemeente fl 58.000 gulden ( 26.319).

Stadscentrumraad krijgt bevoegdheden
Met ingang van de komende raadsperiode wordt de Adviesraad voor het centrum een stadscentrumraad, met eigen bevoegdheden. De raad krijgt ook de beschikking over de bijbehorende budgetten. De raad, gekozen door en bestaande uit bewoners van het centrumgebied, gaat vooral taken uitoefenen die in onmiddellijk verband staan met de kiezers, dus op `wijk'niveau. Voor het centrum ligt een deelgemeenteraad minder voor de hand, omdat in dit gebied veel grootstedelijke voorzieningen liggen.

De nu bestaande Adviesraad had weliswaar formeel alleen adviesrecht, maar in de praktijk komt dat al neer op een materile beslissingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt volgend jaar ook formeel. Voorafgaand aan het raadsdebat is er een brede discussie met betrokkenen geweest, waarmee de motie-Salhi is uitgevoerd. De SP is tevreden over de huidige situatie en stemde tegen het voorstel de bevoegdheden van van de stadscentrumraad te verruimen. Wethouder van der Tak kondigde aan dat er een verordening wordt gemaakt voor de financile vergoeding die leden van de stadscentrumraad ontvangen. Een voorstel wordt begin 2002 aan de Raad voorgelegd.

Garantie voor aankoop pand `The Meek'
De gemeente stelt zich voor drie ton ( 136.000) garant voor de aankoop van het gebouw aan de Coolhaven van de Stichting The Meek. De stichting is een dansgroep, die zich vooral op jeugd en jongeren richt, vaak in schoolverband. The Meek is nu al aan de Coolhaven gevestigd, maar wil verhuizen naar het drie keer zo grote buurpand. Dit maakt het mogelijk kleine presentaties te geven en workshops te organiseren. Ook komt er ruimte voor opslag.

2e weekendkaartje RET op autovrije dag voor half geld De gemeenteraad heeft besloten, ter uitvoering van de motie-Spaas, dat reizigers van de RET die op 22 september, de Europese autovrije dag, met het openbaar vervoer reizen, een tweede weekendkaartje voor half geld kunnen kopen. De autovrijedag is ook uitgeroepen tot promotiedag van het Openbaar vervoer.

De indiener van de motie had een verdergaande tariefactie, onder het motto: `voor een halve Euro van hiero naar daaro' voor ogen. De stadsregio heeft aangegeven geen budgettaire ruimte te hebben om de vervoerbedrijven te compenseren. Bij het landelijk overleg in het kader van de OV-Promotiedag is gebleken dat er voor 22 september geen acceptabele tarief-voorstellen zouden komen. Daarop heeft de RET de actie met de weekendkaartjes voorgesteld.

De SP en de Stadspartij vinden dat het voorstel geen recht doet aan de motie en zijn ontevreden over de wijze van afdoening. Beide partijen stemden tegen het voorstel. Met name GroenLinks en PvdA en spraken hun teleurstelling uit over de wijze van afdoening, omdat onvoldoende recht is gedaan aan de ambities van de gemeenteraad om iets te maken van de autovrije dag. Beide partijen gingen met deze kanttekeningen wel akkoord met het voorstel. Ook de overige fracties stemden met het voorstel in.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook