Gemeente Enkhuizen

Week 7: Raadsbesluiten 4 februari 2003

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 februari 2003 de volgende besluiten genomen.

Installatie raadsleden en benoeming plaatsvervangend voorzitter De heren E.S. Fijma (P.v.d.A.) en H. Wijchers (Nieuw Enkhuizen) zijn geïnstalleerd als raadslid. De heer D. Wiersma (CDA) is benoemd tot 1^e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Bijdrage herinrichting voorterrein wijkcentrum IJsselzand De Stichting Woondiensten Enkhuizen is van plan het voorterrein van het wijkcentrum IJsselzand op te knappen en opnieuw in te richten. De gemeente verstrekt een bijdrage van de helft ( 29.899,35) in de kosten. De andere helft neemt de Stichting Woondiensten Enkhuizen voor zijn rekening.

Aankoop grond Recreatieoord Enkhuizer Zand van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland
De gemeenteraad heeft geen bedenkingen tegen het voornemen van het college om het Recreatieoord Enkhuizer Zand terug te kopen van het Recreatieschap Westfriesland. Met de terugkoop is een bedrag gemoeid van 260.000,--. Het college zal de uitgangspunten voor herinrichting van het gebied (randvoorwaarden) te zijner tijd voorleggen aan de gemeenteraad.

Aanschaf bodeminformatiesysteem (BIS) en bodemkwaliteitskaarten (BKK) Het bodeminformatiesysteem is een noodzakelijk systeem voor het beheer van een steeds groter wordende stroom bodeminformatie. Naast de voordelen voor de gemeente zelf en de informatieverstrekking naar derden is daar als belangrijk doel bijgekomen de informatieverstrekking richting provincie in het kader van het Landsdekkend Beeld. Bodemkwaliteitskaarten zijn kort samengevat noodzakelijk om op een werkbare en milieuhygiënisch verantwoorde manier om te gaan met grondverzet. De complexe regels van het bouwstoffenbesluit vormen de directe aanleiding. Met de investering is een bedrag gemoeid van 40.000,-.

Voorbereidingsbesluit Fruittuinen
Voor het gebied dat bekend staat als de Fruittuinen wordt een (herziening van het) bestemmingsplan voorbereid.

(her) Benoeming voorzitter en (plaatsvervangend) leden van de bezwaarschriftencommissie
De heer mr J.W. Bloem te Hoorn is benoemt tot voorzitter van de bezwarencommissie. De heren P.F.M. Deijkers te Hoorn, J.S.M. Mol, te Andijk, G.J. Rep, te Oudkarspel, mr R.A. Voormanns, te Hoorn, mr L.A.A. van Wakeren, te Hoorn en mevrouw mr A.M. Smit-Koopman, te Wervershoof, zijn benoemd tot lid. De voorzitter van het college van burgemeester en wethouders is eveneens benoemd tot lid van de bezwarencommissie. De wethouders Bode, Franx en Van Pijkeren zijn benoemd tot plaatsvervangend leden.

Aanpassing reglement van orde
Het reglement van orde van de gemeenteraad is aangepast in verband met bevoegdheden van het Presidium ten behoeve van de griffie.

Uitbreiding uren griffier
De werkzaamheden van de griffier van de gemeenteraad werden aanvankelijk geraamd op 18 uur per week. In de praktijk blijk echter dat deze meer dan 36 uur per week bedragen. De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met een uitbreiding tot 36 uur per week.

Schriftelijke vragen en vragenuurtje
De procedure voor de afhandeling van schriftelijke vragen en vragen voor het vragenuurtje (raadsvergadering) is in technische zin aangepast. Voortaan worden schriftelijke vragen afgehandeld als ingekomen stukken.

Instructie voor de griffier
De instructie voor de griffier geeft het juridisch kader op basis waarvan de griffier van de gemeenteraad zijn werkzaamheden verricht.

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 De verordening regelt het recht op ambtelijke bijstand voor de raads- en raadscommissieleden ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de gemeenteraadsfracties een bijdrage voor onder andere hun volksvertegenwoordigende werkzaamheden.

Deel: ' Raadsbesluiten Enkhuizen 4 februari 2003 '
Lees ook