Gemeente Waalwijk

Raadsbesluiten

De raad van de gemeente Waalwijk heeft op 4 juli 2002 de volgende besluiten genomen:


-
Mevr. Ir. M.G.A. Moons-Brouwer heeft afscheid genomen als raadslid.


-
De heer A.A.M. Voogd is benoemd tot lid van de raad van de gemeente Waalwijk.


-
De samenstelling van de commissies is gewijzigd.


-
De jaarrekening van de gemeente Waalwijk is vastgesteld. Het batig saldo van 452.312,59 wordt toegevoegd aan de reserve majeure projecten.


-
De raad heeft de eerste Burap van 2002 voor kennisgeving aangenomen. De bestuursrapportage is een evaluatiemoment tijdens een jaar over de uitvoering van de gemeentebegroting.


-
De nota Grondexploitatie met de daarin gehanteerde uitgangspunten is vastgesteld.


-
De Verordening Commissie Bezwaarschriften is vastgesteld.


-
Besloten is tot aanschaf van het persoonsinformatiesysteem Cipers en daarvoor is een krediet van 48.916,-- beschikbaar gesteld.


-
De uitkerings-en pensioenverordening wethouders gemeente Waalwijk 1992 is vastgesteld.


-
Ingestemd is met de concept jaarrekening 2001 en de ontwerp begroting 2003 van de Regionale Brandweer Midden-Brabant.


-
In de vervanging van de gemeentesecretaris en de 1e loco-secretaris wordt als volgt voorzien: ir. G.R.J.M. Wijgergangs, 2e loco-secretaris, dhr. A.P.G.J. Smits, 3e loco-secretaris en drs. W.G. van den Heuvel, 4e loco-secretaris.


-
Het bestemmingsplan Glas Nat is vastgesteld.


-
Een voorbereidingsbesluit is genomen voor het plangebied Berkhaag.


-
Ingestemd is met de exploitatieovereenkomst tussen Visade projectontwikkeling BV en de gemeente om woningbouw op de locatie Klijn mogelijk te maken.


-
Ingestemd is met de overeenkomst met de Provincie Noord-Brabant over de reconstructie Kruising N261 en aansluiting van Landgoed Driessen op de N261.


-
Ingestemd is met de instelling van een openbare stichting per 1-1-2003 voor de uitvoering van alle bevoegdheden van het bestuur van het openbaar primair onderwijs. Tevens is ingestemd met de instelling van een benoemingsadviescommissie voor de leden van de openbare stichting.


-
De notitie Meer kansenbeleid 2002-2006, waarin opgenomen de Voor en Vroegschoolse Educatie, is vastgesteld.


-
Ingestemd is met het verzoek van de Stichting Gasthuis om de hypothecaire inschrijving t.l.v. het voormalige St.Nicolaas Ziekenhuis te royeren.

Deel: ' Raadsbesluiten gemeente Waalwijk '
Lees ook