Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
24 juni 1999
De leden van de raadscommissie financiën en onderwijs van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 10 juni 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie financiën en onderwijs welke op 24 juni 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
P.C.E. de Munnik-Blank, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 20 mei 1999
Verslag van de gezamenlijke commissievergadering van 25 mei 1999 3 Ingekomen stukken en mededelingen
A. Brief van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat d.d. 16 maart 1999 inzake "Verkenning N23".
B. Notitie "Van achterstand naar Voorsprong".
C. Dividendvoorstel 1998 van de nv Bank Nederlandse Gemeenten. D. Verzoek basisscholen Enkhuizen om vergoeding busvervoer inzake schoolzwemmen.
4 Voorbereidingskrediet rotonde/fietsvoorzieningen

45
5 Krediet inzake meubilair en aanpassingen in het stadskantoor

69
6 Grondverkoop aan het Kwakerspad aan de Woningbouwvereniging Enkhuizen

72
7 Toeristische brochure

74
8 Raamovereenkomst OBD Noordwest Holland

75
9 Vervanging riolering Oude Gouw 2e fase

80
10 Nieuwbouw begraafplaats en renovatie aula

81
11 Baggerwerken

83
12 Jaarrekening 1998

85
13 Fusie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

86
14 Aanleg speelvoorzieningen voor Op=Op jongeren

88
15 Uitvoeringskrediet bedrijventerrein Schepenwijk

89
16 Overzicht onvoorziene uitgaven en nieuw beleid 17 Rondvraag
18 Sluiting.

Deel: ' Raadscommissie financiën en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook