Gemeente Lopik

Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 1 juni 1999 . Voorzitter: wethouder Scheffer-Versluis.

A G E N D A :

1. Opening.

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:

2. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 10 mei 1999,punt 2 t/m 14.

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

ingekomen stukken: a. agenda vergadering werkgroep Verkeer en Vervoer d.d. 26 mei 1999 en verslag van de vergadering van 31 maart 1999;

b. startnotitie voor op te stellen bestemmingsplan voor het landelijk gebied.

Mededelingen: - stand van zaken onderhoud speeltuinen.

4. Gemeenschappelijke regelingen. Geen.

5. Beeldkwaliteitplan voor de kern Jaarsveld. (wordt nagezonden).

6. Rekeningrijden.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Voor de taakvelden Milieu en Volkshuisvesting zijn er geen agendapunten. N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

Deel: ' Raadscommissie Grondgebied Lopik '
Lees ook